نتایج توراکوسکوپی در بیماران با ریزش مایع جنبی اگزوداتیو با علت نامعلوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار جراحی قفسه سینه

2 استاد جراحی قفسه سینه

3 دانشیار جراحی قفسه سینه

4 رزیدنت جراحی عمومی

چکیده

مقدمه: توراکوسکوپی یکی از روشهای متداول تشخیصی و درمانی کم تهاجم در بیماران با تجمع مایع پلورال با تشخیص نامعلوم می‌باشد که این توانایی را به جراح داده که با دید وسیع از فضای پلورال و پریکارد اقدام به نمونه‌گیری دقیق از محل مورد نظر نمایید. هدف از این مطالعه بررسی نتایج و عوارض توراکوسکوپی در بیماران با تجمع مایع حفره پلورال اگزوداتیو با تشخیص نامعلوم می باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سالهای 1377- 1385 در بیماران بستری در بخش جراحی قفسه سینه بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شده است. 65 بیمار با تجمع مایع پلورال اگزوداتیو که با نمونه برداری سوزنی تشخیص آنها قطعی نشده بود مورد مطالعه قرار گرفتند. این بیماران تحت توراکوسکوپی قرار گرفته و نمونه برای آسیب شناسی فرستاده شد. بیماران به مدت 6 ماه پیگیری شدند. مشخصات فردی، نتایج آسیب شناسی، نتایج و دقت تشخیصی توراکوسکوپی و پیگیری در پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج: از مجموع 65 بیمار مورد مطالعه که تحت توراکوسکوپی قرار گرفته بودند، 8/33% زن و 2/66% مرد بودند و میانگین سن در جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق، 57/14±90/58 سال بوده است. شایعترین شکایت بالینی تنگی نفس بود که در 7/87% از بیماران دیده شد و در 4/55% افیوژن با رنگ زرد و در 6/44% افیوژن خونی وجود داشت. در بررسی سیتولوژی تنها 1 مورد (5/1%) سلول بدخیم در مایع پلور گزارش گردید و بیوپسی سوزنی پلور در 2/86% پلوریت، در 8/10% فیبروز و در 1/3% مشکوک بود. توراکوسکوپی در 4/95% از بیماران تشخیصی بوده است و تنها 3 مورد (6/4%) تشخیص قطعی حاصل نشد که در آنها بیوپسی باز انجام شده و نتیجة پاتولوژی در 2 مورد مزوتلیوما گزارش گردید و 1 مورد بیمار با سابقة عمل جراحی عروق کرونری قبلی بود که در پیگیری 6 ماهه بهبود یافت. شایعترین یافته در نتایج توراکوسکوپی، کارسینوم متاستاتیک بود که در 37 نفر (9/56%) گزارش گردید. در 64 نفر (5/98%) هیچ گونه عارضه‌ای دیده نشد، تنها در 1 مورد (5/1%) خونریزی رخ داد. میزان مرگ و میر به علت توراکوسکوپی در این مطالعه صفر بود. دقت تشخیصی توراکوسکوپی در مطالعه حاضر 4/95% بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به دقت تشخیصی بالا و عوارض اندک توراکوسکوپی استفاده از این روش در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به پلورال افیوژن با علت نامشخص توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of VATS (video assisted thoracic surgery) in the evaluation of patients with undiagnosed exudative Pleural Effusion

نویسندگان [English]

  • R Bagheri 1
  • S.Z Haghi 2
  • A Sadrizade 1
  • M.T Rajabi 3
  • A Fuzi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

I
 
 

ntroduction: Video assisted thoracic surgery (VATS) is a new minimal invasive diagnostic and therapeutic method in lung diseases that provides a perfect view of pleura and pericardium to perform a diagnostic biopsy from the pathologic site. This study aimed to evaluate the diagnostic value of VATS in pleural effusion with an unknown cause.
 
 
Materials and Methods: In this descriptive study, carried out from 1999 to 2007 in thoracic surgery department of Ghaem Hospital, sixty five patients with undiagnosed exudative pleural effusion underwent VATS for tissue diagnosis, and six months follow up was performed. Age and sex, pathology and diagnostic accuracy rate collected by questionnaire and processed using the SPSS software by descriptive statistics and frequency distribution table.
 
Results: Among 65 patients, 33.8% were female and 66.2% were male. Mean age was 58.90±14.57 years. The most common clinical symptom was dyspnea which was seen in 87.7%. Pleural effusion was clear yellow in 55.4% and bloody in 44.6%. Malignant cytology was reported only in one case (1.5%). Transthoracic needle biopsy showed pleuritis in 86.2%, fibrosis in 10.8% and it was suspicious in 3.1%. VATS was diagnostic in 95.4% and exact diagnosis wasn’t obtained only in 3 cases (4.6%). Open biopsy was performed in these cases that indicated Mesotelioma in two cases, another case with the history of CABG was treated after 6 months of follow up. The most common diagnosis was metastatic carcinoma, which observed in 37 cases (56.9%).VATS diagnostic accuracy rate in this study was 95.4%. No complication was seen in 98.5% and only one case had bleeding (1.5%). Mortality rate, because of VATS complications, was not seen.
 
Conclusion: According to the safety, high sensitivity and specificity of VATS, it is suggested as a good diagnostic method in pleural effusion with an unknown cause.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Video assisted thoracic surgery (VATS)
  • Pleural Effusion
  • Exudative