مقایسه ی اثرات سالبوتامول، بکلومتازون استنشاقی بالیدوکائین وریدی در پیشگیری ازبروز سرفه ناشی از فنتانیل قبل از اینداکشن بیهوشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: فنتانیل که یک مخدر مصنوعی می باشد کاربرد گسترده ای در بین متخصصین بیهوشی دارد. تزریق بولوس فنتانیل قبل از اینداکشن بیهوشی در 45-28% از بیماران موجب سرفه می گردد. سرفه ناشی از تزریق فنتانیل همیشه خوش خیم نیست و گاهی به صورت انفجاری بوده و نیاز به اقدامات خاصی دارد. هدف این مطالعه مقایسه اثرات سالبوتامول و بکلومتازون استنشاقی و لیدوکائین وریدی در پیشگیری از سرفه ناشی از فنتانیل قبل از اینداکشن بیهوشی بوده است.
روش کار: این مطالعه کار آزمایی بالینی در سال 1385 در بیماران بستری در بخش جراحی استخوان بیمارستان قائم (عج) انجام شده است.320 بیمار که بین 60-20 سال و در کلاس II و I ASA که قرار بود تحت اعمال جراحی ارتوپدیانتخابی قرار گیرند به طور تصادفی به 4 گروه 80 نفری تقسیم شدند. گروه I به عنوان کنترل و گروه II و III و IV به ترتیب سالبوتامول، بکلومتازون استنشاقی و لیدوکائین وریدی دریافت کردند. بدنبال تزریق فنتانیل وریدی (μg/kg 2)بروز سرفه در هر گروه ، به صورت خفیف (2-1 سرفه)، متوسط (4-3 سرفه) و شدید (5 ≤ سرفه ) ثبت شد.مشخصات فردی ،نتایج استفاده از داروها و تعداد سرفه ها در پرسشنامه جمع آوری وبا استفاده از آمار توصیفی پردازش شد. P.Value کمتر از 05/0 قابل اهمیت در نظر گرفته شد.
نتایج: بروز سرفه در گروه کنترل 40% و در گروه سالبوتامول، بکلومتازون و لیدوکائین به ترتیب 25/6% و 25/1% و 25/11% بود. بروز سرفه در سه گروه درمانی به طور قابل ملاحظه ای پایین بود با این حال بین سه گروه اختلاف قابل ملاحظه ای وجود نداشت.
نتیجه گیری: تجویز سالبوتامول و بکلومتازون استنشاقی و لیدوکائین وریدی قبل از تزریق فنتانیل موجب کاهش سرفه ناشی از فنتانیل شده و در مواردی همانند پارگی قرینه و افزایش فشار داخل چشم که سرفه کردن بیمار خطرناک است می تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Inhalational Salbutamol, Inhalational Beclomethasone and Intravenous Lidocaine in Prevention of Fentanyl-Induced Coughing before Induction of Anesthesia

نویسندگان [English]

  • R Jalaeian Taghadomi
  • A.R Sharifian
  • GH Soltani
چکیده [English]

I

 
ntroduction: Fentanyl, a synthetic opioid is a popular choice amongst anesthesiologists in the operating room. Preinduction IV fentanyl bolus is associated with coughing in 28-45% of patients. Coughing due to fentanyl is not always benign and at times maybe explosive requiring immediate intervention. The goal of this study was to compare the role of inhalation of salbutamol beclomethasone and IV lidocaine in preventing fentanyl induced coughing.
 
 
Materials and Methods:This clinical trial study was performed in Ghaem Hospital in 2006. 320 patients aged 20-60 years, undergoing elective orthopedics surgery were randomized into four groups of 80. Group I served as control, while groups II, III, IV received an inhalation of salbutamol, beclomethasone or IV lidocaine before induction of anesthesia. Following IV fentanyl (2 μg/kg) the incidence of cough was recorded and graded as mild (1-2), moderate (3-4) and severe (≥5) depending on the number of coughs observed. Patients, characteristics and coughs, and the results of using different drugs were recorded in a questionnaire and analyzed by descriptive statistical methods. A p value of =< 0.05 was considered significant.
 
Results: The incidence of cough was 40% in the control group, 6.25%, 1.25% and 11.25% in the salbutamol, beclomethasone and lidocaine groups, respectively. Occurrence of cough was significantly low in the treatment groups; however the difference among the groups was not significant.
 
Conclusion: The use of inhalation salbutamol, beclomethasone or IV lidocaine prior to IV fentanyl administration minimizes fentanyl induced coughing, and in conditions like corneal rupture or increased intracranial pressure, which coughing is highly dangerous, they are beneficial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fentanyl
  • Cough
  • Salbutamol
  • Beclomethasone
  • Lidocaine