مقایسه تأثیر دو داروی استرپتاز و هبرکیناز رایج در درمان بیماران انفارکتوس حاد قلبی با صعود قطعه ST

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار قلب و عروق

2 متخصص قلب و عروق

چکیده

مقدمه: از استرپتاز به عنوان رایج ترین داروی حل کننده لخته در درمان انفارکتوس حاد قلبی در کشور ما استفاده می شود. در مطالعات اخیر کیفیت برخی ازاسترپتازهای مصرف شده درکشورهای در حال توسعه مورد تردید واقع شده است.
روش کار: این مصالعه کارازمایی بالینی در سالهای 85-1384 ه.ش دربیماران انفارکتوس حاد قلبی در بیمارستانهای قائم، جواد الائمه مشهد و شریعتی فسا صورت گرفته است.260 بیمار با انفارکتوس حاد قلبی و صعود قطعه ST مورد مطالعه قرار گرفتند. این بیماران به طور تصادفی به دو گروه مساوی 130 نفر استرپتاز (1) وگروه هبرکیناز (2) تقسیم شدند. میزان تجویز استرپتاز و هبرکیناز 5/1میلیون واحد در عرض یک ساعت بود. میزان پاسخ به درمان در دو گروه با پارامترهای کلینیکی (آنژین، انفارکتوس مجدد، نارسایی قلبی، مرتالیتی)، آزمایشگاهی (CK-MB)، الکترو (افت قطعهST ، آریتمی) و اکوکاردیوگرافی (کسر جهشی بطن چپ) با استغاده از آمار توصیفی و آزمون کای اسکوِِیر و Z مقایسه شد.
نتایج: بیماران از نظر میانگین سنی، جنس، عوامل خطرزا، محل آنفارکتوس وکلاس کلیپ تفاوتی نداشتند .سقوط بیش از 50% قطعه ST در 9/76% گروه (1)ودر 1/53% گروه (2) مشاهده شد (000/0 =p) آنزیم CKMB در 8/70% گروه (1) و 60% گروه (2) در ساعت ششم به اوج رسید (01/0=p). آنفارکتوس مجدد در 53/1 % گروه (1) و 76/0% گروه (2)ایجاد شد (56/0=p). ادم حاد ریه و شوک کاردیوژنیک به ترتیب در گروه (1) 2/9 %، 9/6% و در گروه (2) 2/19%، 2/19% اتفاق افتاد به ترتیب (02/0=p) و )003/0 =pv) متوسط کسر جهشی درگروه (1) 8/50% و در گروه (2) 5/40% (0001/0 =pv)، و نارسائی میترال مهم 3/3% در مقایسه با 3/8% بود (03/0=pv) موارد فوت در دو گروه تفاوتی نداشت ) 06/0 =pv).
نتیجه گیری: طبق یافته های این پژوهش، بر مبنای پاسخ کلینیکی، آنزیمی، الکترو و اکوکاردیوگرافیک استرپتاز در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی با صعود قطعه ST انفارکتوس حاد میوکارد به طور مهم مؤثرتراز هبرکیناز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Effects of Streptase and Heberkinasa in Treatment of Acute ST Elevation Myocardial Infarction (STEMI)

نویسندگان [English]

  • H Falsoleima 1
  • A Valizadeh 2
1
2
چکیده [English]

I
 
 

ntroduction:Streptokinase (SK) is the most widely used thrombolytic agent in treatment of acute STEMI in our country. Recent studies have showed the poor quality of SK products in use in the developing countries.
 
 
 
Materials and Methods: this clinical trial study was performed between 2005 and 2006 at Ghaem and Javad-al-Aemeh Hospitals of Mashhad and Shariati Hospital of Fasaa. Two hundred sixty thrombolytic eligible acute STEMI patients were randomly assigned to Streptase, produced in Germany (group I; n=130) or Heberkinasa, produced in Cuba (group II; n=130).Dose of drugs was 1,500,000 units administrated in 60 minutes. Response to treatment were assessed by clinical (angina, re-MI, heart failure, mortality), laboratory (CK_MB), electrocardigraphy (resolution of ST elevation, arrhythmia) and echocardiographical (LVEF, MR) parameters .All data were analyzed by the SPSS version 11 and comparison between the treatment groups was performed using the chi-square and Z-test.
 
 
Results: the patients in two groups were similar in age, sex, risk factors, site of MI and killip class. More than 50% decline in the sum of ST elevation was observed in 76.9% of group I and 53.1% of group II, (p=0.000). Peak of CKMB at 6thhour was higher in group I than II, 70.8% vs 60%, (p=0.01). Occurrence of re-MI was not significantly different, 1.53% vs 0.76% (p=0.56). Superiority of Streptase to Heberkinasa was shown also in the rate of pulmonary edema, 9.2% vs 19.2% (p=0.02) and cardiogenic shock, 6.9% vs 19.2% (p=0.003). Mean LVEF was higher in group I, 50.8% vs 40.5% (p=0.0001) and significant MR (mitral regurgitation) was lower, 3.3% vs 8.3% (p=0.03). Mortality rate wasn't different in two groups.
 
Conclusion: According to clinical and Paraclinical parameters streptase was significantly more effective than Heberkinasa in the treatment of patients with acute STEMI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STEMI
  • Streptase
  • Heberkinasa