بررسی بقاء آلوگرافت در بیماران با سوختگی شدید در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص جراحی عمومی

2 استادیار جراحی پلاستیک

3 استاد جراحی عمومی

4 استادیار جراحی عمومی،

5 دستیار جراحی عمومی

چکیده

مقدمه: پوشاندن کامل و دائمی زخم اصلی اساسی در بیماران سوخته می باشد که باید هرچه سریعتر مورد توجه قرار گیرد، تا از اختلالات متابولیک و عوارض عفونی زخم باز جلوگیری گردد . استفاده از آلوگرافت بهترین جایگزین جهت بیمارانی است که پوست سالم کمی به عنوان دهنده گرافت، دارند. این مطالعه با هدف بررسی بقاء آلوگرافت در بیماران سوختگی شدید انجام شده است.
روش کار: این مطالعة توصیفی مقطعی در سالهای 83 – 1385 در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد صورت گرفته است. 17 بیمار زن با سوختگی شدید که میزان درصد سوختگیشان 60 تا 90% از کل بدن بود مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت پوشاندن محل سوختگی از آلوگرافت (مادر، پدر، برادر، خواهر) استفاده شد و سپس بیماران برای 6 ماه پی گیری شدند. مشخصات فردی، نتایج عمل جراحی، آزمایشگاهی و پی گیری و بقاء پیوند در پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج : طی دوره درمان، از 22 مورد آلوگرافت در طی درمان برای 17 بررسی بیمار با سوختگی شدید استفاده گردید . در 5 بیمار (29%) از دو مورد آلوگرافت و در 12 بیمار (71%) از یک مورد آلوگرافت استفاده شد. در 9 بیمار(53%) هیچ گونه ردپیوند پوستی دیده نشد. در 3 مورد (18%) از بیماران در یکی از موارد آلوگرافتهای به کار رفته ردپیوند دیده شد و در 5 بیمار (29%) تمام پوست پیوند شده پس زد.
نتیجه‌گیری: در بیماران با سوختگی شدید در مواردی که خود بیمار پوست چندانی به عنوان دهنده ندارد، آلوگرافت یک درمان جایگزین مؤثر جهت پوشاندن زخم و درمان می‌باشد. درصد ردپیوند پوستی، خیلی کمتر از سایر مطالعات انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the Survival of Allograft in Patients with Major Burn Injuries at ImamReza Burn Center

نویسندگان [English]

  • L Mohajerzadeh 1
  • M.H Amouzegar 2
  • M GHaemi 3
  • A Jangjoo 4
  • M.R Ashab yamin 5
چکیده [English]

I

ntroduction:In the treatment of patients with severe burns, it is a matter of urgency to achieve definitive and total wound closure in order to avoid the metabolic abnormalities and septic complications of an open wound. In the absence of autologous skin, allograft skin is the best alternative for wound coverage. The purpose of this study was to evaluate survival of allograft in major burn injuries.
Materials and Methods:This cross- sectional descriptive study, carried out from 2004 to 2006 on seventeen female patients with severe burns, ranged from 60% to 90% total body surface area in Imam Reza Burn Center. Allograft was used for wound coverage from first degree relatives, and patients were followed up for six months. Data were recorded in a questionnaire and analyzed by descriptive statistics and frequency distribution tables.
Results: Twenty two allografts were used in the course of treatment of 17 severely burned patients. Five patients (29%) had two allografts and 12 patients (71%) had one allograft. In 9 patients (53%) rejection of transplanted skin was observed. In 3 cases (18%), rejection in one of the allografts was observed, while in 5 patients (29%) the total transplanted skin was rejected.
Conclusion: allograft is an effective alternative treatment to resurface major burns in case of limited auto skin graft donor site, and the percent age of rejection was much lower than the other studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allograft
  • Autograft
  • Skin transplant