مقایسه عوارض و مدت بهبودی بیهوشی عمومی توسط رمی فنتانیل و پروپوفول و بی حسی موضعی همراه آرام بخشی هوشیارانه در جراحی های آب مروارید ساده به روش فیکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بی هوشی

2 متخصص بی هوشی

چکیده

مقدمه: جراحیهای چشم به خصوص آب مروارید به صورت سرپایی قابل انجام است و از بی حسی موضعی و یا بیهوشی عمومی استفاده می شود. رمی فنتانیل از مخدرهای بسیار کوتاه اثر و پروپوفول از هوشبرهای کوتاه اثر می باشندکه هر دو می توانند جهت نگهداری بی هوشی مورد استفاده قرار گیرند. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تغییرات همودینامیک و سرعت و مدت بهبودی و عوارض بیهوشی عمومی توسط رمی فنتانیل و پروپوفول و بی حسی موضعی همراه آرام بخشی هوشیارانه در جراحیهای آب مروارید ساده به روش فیکو بوده است.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در مدت شش ماه در سال 1385 در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیا (ص) انجام شده است. 75 بیمار که برای جراحی آب مروارید انتخاب شده بودند، به صورت تصادفی به سه گروه 25 نفری کنترل، رمی فنتانیل و پروپوفول تقسیم شدندو مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه اول بی حسی موضعی استفاده شد. در گروه دوم و سوم القاء با پروپوفول و آتراکوریوم و ماسک لارنژه انجام شد. نگهداری بیهوشی در گروه دوم با انفوزیون پروپوفول (5mg/kg/h( و در گروه سوم با انفوزیون رمی فنتانیل (μg/kg/min 25/0) انجام شد. تمام بیماران توسط یک جراح تحت عمل جراحی قرار گرفتند. بیماران از ابتدا تا انتها تحت مونیتورینگ مداوم فشار خون، ضربان قلب و پالس اکسیمتری قرار داشتند و عوارض در مدت بهبودی در نظر گرفته شد. بیماران با مشکلات قلبی و ریوی و فشارخون بالا و مصرف داروهای مهار کننده بتا از تحقیق حذف شدند. مشخصات فردی، نتایج بیهوشی و عوارض در مدت بهبودی در پرسشنامه جمع آوری و توسط نرم افزار Spss13 و با آنالیز واریانس، کای اسکوئر، دقیق فیشر و رگرسیون تحلیل و p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج: از گروه اول یک نفر و از گروه دوم 2 نفر به علت انجام نشدن جراحی یا ایست قلبی از مطالعه حذف شدند. تفاوت دموگرافیک بین سه گروه وجود نداشت. شیوع کاهش فشار خون و ضربان قلب در گروه رمی فنتانیل بیشتر از گروه پروپوفول و کنترل بود (005/0 =p). سرعت ریکاوری بین دو گروه در رمی فنتانیل بیشتر از پروپوفول (000/0 =p) و میزان یادآوری اطلاعات حین عمل در پروپوفول بیشتر بود (024/0 =p). شیوع تهوع و استفراغ تفاوت چندانی بین گروهها نداشت.
بحث: در این مطالعه به علت عارضه کمتر و سرعت ترخیص بیشتر بی حسی موضعی با آرام بخش سبک بهتر از بیهوشی عمومی بود.در صورت استفاده از بیهوشی عمومی به علت بهبودی سریع تر و یادآوری کمتر اطلاعات رمی فنتانیل انتخاب مناسبتری برای اعمال جراحی چشم نسبت به پروپوفول است ولی به علت شیوع بیشتر کاهش فشار خون و ضربان قلب بهتر است از مقادیر کمتری برای انفوزیون استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparision of Recovery Time and Complications in General Anesthesia with Remifentanyl and Propofol and Topical Anesthesia with Conscious Sedation in Non –complicated Cataract Phaco Surgery

نویسندگان [English]

  • M Gharavi 1
  • M Taghai Gilani 1
  • M Razavi 2
چکیده [English]

I

ntroduction: Eye surgery especially cataract surgery is done at an ambulatory basis under local or general anesthesia. Remifentanyl is an ultra-short-acting opioid and propofol is a short-acting anesthetic. They may be used for maintenance of anesthesia. The aim of this study was evaluating and comparing the hemodynamic changes, recovery time, and complications between these drugs and topical anesthesia in non-complicated cataract phaco surgery.
Materials and Methods: This clinical trial study was carried out in a 6 months period in 2006 at Khatam Hospital, Mashhad. Patients with non-complicated cataract surgery were divided into 3 groups of 25: control, remifentanil & propofol groups. Topical anesthesia was used in the first group. In the second & third groups induction was done by propofol, Atracorium & LMA. Maintenance of anesthesia in second group was done with propofol 5 mg/kg/h and in third group with remifentanil 0.25 μg/kg/min. All the procedures were done by a surgeon. Patients were monitored on NIBP, HR, Spo2 continuously and recovery complications were checked .The patients with cardiopulmonary disorders, hypertension and β-blocker usage were excluded from this study. Data was analyzed by Spss 13 software, ANOVA, Chi-square, fisher exact test & regression. P< 0.05 was considered significant.
Result: One patient in the first group and two patients in the second group were omitted due to cancellation of surgery & arrest. There was no demographic difference among the groups. Hypotension & bradycardia in remifentanil group was more common than propofol group (P=0.005). Recovery time in remifentanil was shorter than propofol (P=0.000) and recall in propofol was more common than remifentanil (P=0.024). There was no significant difference among groups in nausea & vomiting (P=0.38).
Conclusion: In this study local anesthesia with conscious sedation had less complications & more rapid discharge, therefore is better than general anesthesia. If using general anesthesia, Due to fast recovery and less recall, remifentanil is more suitable than propofol for eye surgery but because of hypotension and bradycardia it is better be used in low doses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remifentanil
  • Propofol
  • Homodynamic changes
  • Nausea & vomiting
  • Ambulatory eye surgery