بررسی فاصله Q-T در الکتروکاردیوگرام کودکان مبتلا به کری مادرزادی مدارس استثنائی مشهد - 1384

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه قلب و عروق

2 پزشک عمومی

چکیده

مقدمه: سندرم Q-T طولانی بدون علت شکل نادری است و افراد مبتلا به این بیماری دارای اختلالات رپولاریزاسیون در الکتروکاردیوگرافی می باشند که
می تواند منجر به سنکوپ و مرگ ناگهانی گردد. سندرم طولانی شدن Q-T مادرزادی یا بدون علت می تواند همراه کری مادرزادی باشد که به صورت اتوزومال
رسسیو انتقال می یابد. هدف این مطالعه بررسی فاصله Q-T در بیماران مبتلا به کری مادرزادی بوده است.
روش کار: این مطالعه مورد – شاهدی در سال 1384 در مدارس استثنائی مشهد انجام شده است.100 مورد کودک کر مادرزاد شناخته شده به عنوان گروه مورد
و100 کودک سالم که از نظر سنی و جنسی مشابه گروه مورد بودند، به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. از کلیه این کودکان الکتروکاردیوگرام به عمل
آمد و فاصله Q-T بر اساس فرمول بازت (44% ثانیه) اندازه گیری شد. مشخصات فردی، نتایج اندازه گیری فاصله Q-T در پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آمار
توصیفی پردازش شد.
نتایج: سن کودکان بین 12 – 7 سال و متوسط 9 سال بوده است.50% مرد و50% زن بودند. میزان متوسط زمان QTc در گروه بیمار در حدود 0/43 ثانیه که شامل
0/44 ثانیه در جنس مونث و 0/42 ثانیه در جنس مذکر بود. میزان متوسط زمان QTc در گروه شاهد در حدود 0/42 ثانیه که شامل 0/42 ثانیه در جنس مونث و همین
میزان در جنس مذکر بود. 44% بیماران مدت زمان QTc طولانی تر از 0/46 ثانیه داشتند که 29% مونث و 15% مذکر بودند. در مقابل در گروه شاهد 28% میزان QTc
مساوی 0/44 ثانیه داشتند با پراکندگی جنسی 14% در جنس مذکرو 14% در جنس مونث بود.
نتیجه گیری: این مطالعه مؤید وجود سندرم Q-T طولانی در مبتلایان به کری مادرزادی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود از آنجائی که جمعیت مبتلا به کری
مادرزادی در میان مردم تعداد کمی هم نیستند، انجام الکتروکاردیوگرافی معمولی در این افراد به منظور شناسائی و اقدامات پیشگیرانه انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Screening of long Q-T syndrome in patients with congenital sensorineural hearing loss

نویسندگان [English]

  • A. Rafighdost 1
  • M Salari 2
1
2
چکیده [English]

I
 
 

ntroduction: The idiopathic long Q-T syndrome is an infrequent disorder, in which affected individuals have an unusual ECG repolarization abnormality presenting as syncope. Congenial long Q-T prolongation can be associated with congenital deafness in an autosomal recessive manner (Jerval and lange Nielson Syndrome).
Materials and Methods: This descriptive study was accomplished in 2003, on 100 cases with congenital deafness as the case group and 100 cases with intact hearing as the control group. The two groups were similar with respect to sex and age. ECG performed for the both groups and Q-T duration was measured according to Bazet formula. Data recorded in a questionnaire and analyzed by descriptive statistics.
Results: The cases were between 7- 12 years old, with the mean age of 9. Almost 50% of cases were female and 50 % were male. The mean Q-Tc duration was 0.42 sec in the control group, 0.42 sec in both females and males. The mean Q-Tc duration was 0.43 sec in the case group, 0.44 sec in female and 0.42 sec in male. In the case group, 44% had Q-Tc>0.46 sec (29% female and 15% male). In the control group, 28% had QTc= 0.44 sec (14% male and 14% female).
Conclusion: The present study's data supported the presence of long Q-T syndrome in patients with sensorineural hearing loss in the studied population. So, Routine ECG screening is recommended in patients with congenital deafness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Long QT syndrome
  • Congenial sensorineural deafness
  • Syncope
  • Arrhythmia
1- NigeL A, GLIBER WB. LVY RC Cardiac arrhythmia in the neonate and child. Prolonged QT syndrome. Am.J 2001;
180: 2O2-5.
2- Moss A, Lee TH. Ezra A. Heart disease in infant, children, adolescents, autosomal recessive syndrome with
associated cardiovascular abnormalities. Ann Emer Med 2005; Chap.3. 17.
3- Kenji Hoshino, Kiyoshi O. A sibling case of Jervel Lange Neilsen Syndrome. Pointed out at cardiac check screening
in school children. Pediatric cardiology & cardiac surgery. 2005; 10(3): 415-420.
4- Braunwald Eug. Vent tachycardia Braunwald A text book of Cardiovas Med 2005; 7th ed. Chp. 27- 32-33. 118-845.
5- Paparella B. Elio A. Saro B. Jervel's syndrome.Am J 2003; 37: 1586.
6- Locati EH. Zareba W. Moss AJ et al: Age and sex related difference in clinical manifestation in patients with
congenital long QT syndrome, finding from international LQTs registry, Netherland. Circulation 97: 2006; 2237.
7- Carson E. Long QT syndrome. Long QT interval syndrome, idiopathic long QT syndrome, aquired long QT
syndrome.Pediatric cardiology 2005; 1888, 724.
8- Malcol M. Silver D. Case E. Congenial cardiac dysrrhythmia with prolognged QT interval (isolated. Romanoward
Syndrome) with congenial nerve deafness (jevall Syndrome).Cardiovascular pathology 2005; 662-663.
9- Ballenger K. Jervel and Lange Nielsen Syndrome.Otorhinolaryngology 2001; 5: 1081.