شیوع عوامل خطر ساز قلبی- عروقی در مردان با ویژگی دور کمر و تری گلیسرید بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی مرکزتحقیقات قلب و عروق

2 پزشک عمومی

3 کارشناس مرکزتحقیقات قلب و عروق

چکیده

مقدمه: از جمله عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی تریاد متابولیک است که نقش تعیین کنندة مؤثری در این بیماریها دارد. از طرفی هایپرتریگلیسریدمیا و
چاقی شکمی (دور کمر بالا) از عوامل خطر قلبی عروقی میباشند که افزایش این عوامل خود پیشبینی کنندة تریاد متابولیک است. هدف این مطالعه، بررسی
ارتباط ویژگی تریگلیسرید بالا و دور کمر بالا با عوامل خطرقلبی عروقی بوده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1384 در شهر اصفهان انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از مرحلة اول برنامه قلب سالم تعداد 6123
مرد به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شده از آنها جهت تعیین چربیهای خون و قند خون نمونه خون گرفته شد، همچنین فشارخون و اندازه دور کمر
و قد و وزن آنها اندازهگیری و همراه مشخصات فردی در پرسشنامه ثبت شد و برحسب میزان تریگلیسرید و دور کمر در چهار گروه قرار گرفتند. که گروههای
چهارگانه به قرار زیر هستند:
1-گروه اول (تریگلیسیرید بیشتر یا مساوی 165 و دور کمربیشتر یا مساوی cm102)، که با علامت "TgHWH" نشان داده میشود.
2- گروه دوم (165 mg/dl ≤ تریگلیسرید، 102cm ≥ دور کمر) که با علامت اختصاری TgHWL نشان داده شده است.
3- گروه سوم (165 mg/dl > تریگلیسرید، 102cm≤ دورکمر)، که با علامت TgLWH نشان داده میشود.
4- گروه چهارم (165 mg/dl > تریگلیسرید، 102cm> دورکمر) که با علامت TgLWL نشان داده میشود. مشخصات فردی، نتایج آزمایشات چربی و
قند و علائم حیاتی در پرسشنامه جمع آوری گردید.
اطلاعات جمع آوری شده در سطح p > 0/05 تحت نرمافزار SPSS بررسی شد و متغیرها به وسیله آزمون واریانس یک متغیره با حذف اثر سن در این چهار
گروه مقایسه شدند. برای تعیین شیوع عوامل خطر در گروهها از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد.
نتایج: شیوع عوامل خطر در گروه TgHWH بیشتر از سایر گروهها و در گروه TgLWL کمتر از سایر گروهها است. تفاوت شیوع عوامل خطر در
گروهها از نظر آماری معنیدار و شیوع ویژگی TgHWH در جمعیت مورد مطالعه 20/8% بود. میزان کلسترول، تریگلیسرید،LDL، شاخص توده بدنی و
فشارخون در این گروه بالاتر از سایر گروهها بوده و میانگین HDL پائینتر از سایر گروهها میباشد.
نتیجهگیری: با توجه به شیوع بالای عوامل خطر در افراد با ویژگی TgHWH نسبت به سایر گروهها میتوان از این ویژگی به عنوان یک ابزار ساده به
خصوص در جمعیتهای بزرگ که امکان ارزیابی همه عوامل خطر نمیباشد و یا مقرون به صرفه نبوده و وقت گیر است، برای پیشبینی سایر عوامل خطر قلبی
عروقی استفاده کرده و افراد در معرض خطر را شناسائی نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in Male Individuals with Hypertriglecamic Waist Phenotype

نویسندگان [English]

  • M Saedi 1
  • A Akhava Tabib 2
  • M.H Jokar 3
  • A Yazdani 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction:I

ntroduction: Metabolic Triad is one of the risk factors of cardiovascular diseases (CVDs) which has an effective, determinant effect on these diseases. Hypertriglyceridemia and abdominal obesity (waist circumference) are among CVDs risk factors and the increase of these factors can predict the occurrence of TM. This project was aimed to investigate the relation of high phenotype triglycerid and waist circumference with CVD risk factors.
Material and Methods: In a descriptive cross-sectional study, carried out in the year 2005, in Isfahan, 6123 men were selected based on the results of IHHP’s phase I by random-cluster sampling method. Their blood sugar and blood lipids measured by blood sampling. Also, their blood pressure, waist circumference, height and weight measured. They were divided into 4 groups based on their tryglycerid and waist circumference: TgHWH group (TG³165mg/dl, waist circumference³102cm), TgHWL group (TG³165mg/dl, waist circumference <102cm), TgLWL group (TG<165mg/dl, waist circumference<102cm) and TgLWH group (TG<165mg/dl, waist circumference³102cm). Data was analyzed by SPSS software. The variables of these four groups studied by variance test. Regression logestic test, used to determine the prevalence of risk factors.
Results:Theprevalence of risk factors in TgHWH group was higher than other groups and in TgLWL group lower than others. Also, it differed significantly these groups. The prevalence of TgHWH in the studied population recorded as 20.8%. Cholesterol, triglyceride, LDL cholesterol, Body mass index, and Blood Pressure in this group were higher and the mean HDL, was lower than others.
Conclusion: In large population, it is impossible or non-economiccal and time consuming to evaluate all risk factors, in order to predict other CVD risk factors and to determine high risk people. However, according to the high prevalence of risk factors in people with TghWh, this phenotype can be used as a simple tool for evaluation in larger population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triglyceride
  • waist circumference
  • Metabolic triad
  • CVDs risk factors
1- Pouliot M-C, Despres J-P, Lemieux S, et al. Waist circumference and abdominal sagittal diamater: best simple
anthropometric indexes of abdominal adipose tissue accumulation and related cardiovascular risk in men and
women. Am J cardiol. 1994; 73: 460-468.
2- Tchernof A, Lamarche B, Prud’Homme D, et al. The dense LDL phenotype: associations with plasma
lipoprotein levels, visceral obesity and hyperinsulinemia in men. Diabetes care. 1996; 19: 629-637.
3- Lemieux I, Pascot A, Couillard C, Lamarche B, Tchernof A, Almeras N, et al. Hypertriglyceridemia waist: in
men? Circulation 2000; 102: 179-84.
4- Despres JP. Health consequences of visceral obesity. Annals of Medicine 2001; 33: 534-41.
5- Despres JP, Pascot A, lemieux I. Risk factors associated with obesity: a metabolic perspective. Ann Endocrinol .
2000 Dec; 61 suppl 6:31-38.
6- Despres JP, lemieux I, Dagenais GR, and et al. Evaluation and management of atherogenic dyslipidemia:
beyond low-density lipoprotein cholesterol. CMAJ. 2002 Mar 19; 166(6):710.
7- lemieux I, Pascot A, Prud home D and et al. Elevated C-reactive protein: another component of the
atherothrombotic profile of abdominal obesity. Atheroscler Thromb Vasc Biol. 2001 Jun; 21(6): 881-3.
8- Pascot A, lemieux S, lemieux I, Prud home D and et al. Age-related increase in visceral adipose tissue and body
fat and the metabolic risk profile of premenopausal women.. Diabetes Care. 1999 Sep; 22(9):1471-8.
9- St-pierre J, lemiux I, Perron P, Brisson D, santure M, Vohl MC, Despres JP, Gaudet D. relation of the “
hypertriglyceridemic waist” phenotype to earlier manifestations of coronary artery disease in patients with glucose
intolerance and type 2 diabetes mellitus. Am J Cardiol. 2007 Feb1; 99(3):369-73. Epub 2006 Dec 8.
10- Senechal M, Lemieux I, Beucler I, drobinski g, cormont S, and et al. Features of the metabolic syndrome of
“hypertriglyceridemic waist” and transplant coronary artery disease. J Heart Lung Transplant. 2005 Jul; 24(7):819-
26.
11- Sarraf Zadegan N, Sayed Tabatabaei FA, Bashardoost N. The prevalence of coronary artery disease in an urban
population in Isfahan Iran. Acta Cardiol 1999; 54(5): 252-63.
12- Pi-Sanyer FX. The obesity epidemic: pathophysiology and consequences of obesity. Obes Res 2002; 10(suppl
2): 97-104.
13- St-Pierre J, Lemieux I, Vohl MC, Perron P, Tremblay G, Depres JP, Gaudet D. Contribution of abdominal
obesity and hypertriglyceridemia to impaired fasting glucose and coronary artery disease. Am J Cardiol 2002; 90:
15-8.
14- Coughlan BJ, Sorrentiono MJ. Does hypertriglyceridemia increase risk for CAD? Growing evidence suggests it
plays a lole. Postgard Med 2000; 108: 77-84.
15- Voors AA, VanBrassel BL, Kelder JC, Plokker HW, Usefulness of hypertrighliceridemia in predicting
myocardial infarction late after coronary artery bypass operation. Am J Cardiol 1997; 79: 1350-4.
16- Ghanbili MJ, Mirmiran P, Soluti M, Majeed M, Azizi F. Incidence of Cardiovascular risk factors in
hypertriglycemic waist males (Tehran Lipid and Glucose Study). IJEM 2003 5(3): 179-185.
17- Sulati M, Ghanbarian A, Rahmani M, Sarbazi N, Alahvevdian S, Azizi F. Prediction of Cardiovascular risk
factors in Females by serum level of triglycerides and waist circumference (Tehran Lipid and Glucose study) Iranian
Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2003 2(2): 121-7.
18- Warnick GR, Benderson J, Albers JJ. Dextran sulfate Mg+2 precipitation procedure for quantitation of highdensity
lipoprotein cholesterol. Clin Chem 1982; 28(6): 1379-88.
19- Friedewald WT, Levy RI, Fridrikson DS. Estimation of concentrations of low-density lipoprotein cholesterol in
plasma without use of preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972, 18: 499-502.
20- WHO draft protocol and manual of operations population survey for cardiovascular disease risk factors in the
Eastern Mediterranean Region. Alexandria (Egypt), 1995; 1-35.
21- Despres JP, lemieux I, Tchernof A and et al. Fat distribution and metabolism. Diabetes Metab. 2001 Apr;
27(2pt2) :209-14.
22- Blakburn P, Lamarche B, Couillard C, Pascot A and et al. Postprandial hyperlipidemia; another correlate of the
“hypertriglyceridemic waist” phenotype in men. Atherosclerosis. 2003 Dec; 171(2):327-36.
23- National Institutes of Health. The practical guide identification, evaluation and treatment of overweight and
obesity in adults. NIH Publication 2000; 9.
24- lemieux I, Pascot A, Prud home D and et al. Related HDL particle size as an additional feature of the
atherogenic dyslipidemia of abdominal obesity. J Lipid Res. 2001 Des; 42 (12):2007-14.
25- lemieux I,Couillard C, Pascot A, Bergeron N, and et al. The small, dense LDL phenotype as a correlate of
postprandial lipemia in men. /Atherosclerosis. 2000 Dec; 153(2):423-32.
26- Lemieux I, Drapeau V, Richard D, Bergeron J, Marcean P, Birons, Mauurige P. Diabetes care. 2006 June;
22(6):1417-9. Waist girth dose not predict metabolic complications in severely obesemen.
27- Almeras N, Lemieux S, Prud Homme D, Despres JP.. Obes Res. 2001 Sep; 9(9):526-34. Is the relation ship
between adipose tissue and waist girth altered by weight loss in obese men? 
28- Lemieux I, Pascot A, Lamarche B, Prud home D and et al. Is the gender difference in LDL size explained by the
metabolic complications of visceral obesity? Eur J Clin Invest. 2002 Des; 32(12):909-17.
29- Poirier P, Lemieux I, mauriege P, dewailly E and et al. Impact of waist circumference on the relationship
between blood pressure and insulin: the Quebec Health Survey. Hypertension. 2005 Mar; 45(3):363-7. Epub 2005
Jan 24.
30- Depres JP, lemieux I. Abdominal obesity and metabolic syndrome. Nature. 2006 Dec 14; 444(7121):881-7.
31- Blakburn P, Lamarche B, Couillard C, Pascot A and et al. Contribution of visceral adiposity to the exaggerated
postprandial lipemia of men with impaired glucose tolerance. Diabetes Care. 2003 Dec; 26(12):3303-9.
32- St-pierre J, lemieux I, vohl MC, Perron P and et al. Contribution of abdominal obesity and hypertriglyceridemia
to impared fasting glucose and coronary artery disease. Am J Cardiol. 2002 Jul 1; 90(1):15-8.
33- Azizi F, Rahmani M, Raiszadeh F, Salati M, Navab M. Association of lipids, lipoproteins, apolipoproteins and
paraoxonase enzyme activity with premature coronary artery disease. Coronary Artery Disease 2002; 13: 9-16.
34- Lemieux I, Almeras N, Mauriege P, Blanchet C, Dewailly E, Bergeron J, et al. prevalence of
hypertriglyceridemic waist in men who participated in the ceuebec Health Survey: association with atherogenic and
diabetogenic metabolic risk factors. Can J Cardiol 2002; 18: 752-32.
35- Pare A, Dumont M, lemieux I and et al. Is the relationship between adipose tissue and waist girth altered by
weight loss in obese men? Obes Res> 2001 Sep; 9(9):526-34.
36- lemieux I, Pascot A, Couillard C, Lamarche B, and et al. Hypertriglyceridemic waist: a marker of the
atherogenic metabolic triad (hyperinsulinemia; Hyper apolipoprotein B; small, dense LDL) in men? Circulation.
2001 Jul 10; 104(2):E7.