بررسی عوارض جانبی خونی، کبدی و کلیوی مگلومین آنتی موان داخل عضلانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیماری های پوست

2 استاد بیماری های پوست

3 استادیار بیماری های پوست،

4 متخصص بیماری های پوست،

5 پزشک عمومی

چکیده

مقدمه: لیشمانیوز جلدی یک بیماری اندمیک در بسیاری از کشورها می باشد که به وسیله گونه های مختلف انگل لیشمانیا ایجاد می شود. امروزه درمان استاندارد لیشمانیوز، ترکیبات پنج ظرفیتی آنتیموان می باشند که اگر چه برای درمان سالک انتخابی هستند اما محدودیت هایی به لحاظ عوارض جانبی مختلف خونی، کبدی، کلیوی و قلبی دارند. هدف این مطالعه بررسی عوارض خونی، کبدی و کلیوی گلوکانتیم سیستمیک در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی می باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سالهای 83 – 1384 بر 35 بیمار مبتلا به سالک تایید شده توسط اسمیر مستقیم مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد. کلیه بیماران تحت درمان با آمپول گلوکانتیم با دوز 60 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم به صورت تزریق روزانه به مدت 20 روز قرار گرفتند. آزمایشات فرمول شمارش خون، ترانس آمیناز اگزالواستیک گلوتامیک سرم، ترانس آمیناز پیروویک گلوتامیک سرم، نیتروژن اوره خون، کراتینین در سه نوبت شامل قبل از درمان، روز بیستم درمان (آخرین روز تزریق) و یک ماه بعد از آخرین تزریق گلوکانتیم انجام شد. 9 نفر از بیماران به دلیل عدم پیگیری درمان از مطالعه حذف شدند. مشخصات فردی، نتایج درمان و آزمایشات و عوارض داروها در پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج: نتایج مطالعه 26 بیمار نشان داد که کاهش تعداد گلبول های قرمز و هموگلوبین و هماتوکریت معنی دار بود (05/0p<) ولی در مورد گلبول های سفید و پلاکت تفاوت معنی داری نشان داده نشد. در خصوص تغییرات آنزیم های کبدی مشخص شد که افزایشSGOT و SGPTمعنی دار است (05/0p<). نتایج حاصله از عوارض کلیوی نشان داد که 5/11% بیماران دچار افزایش Cr و6/34% دچار افزایش سطح BUNخون شده بودند و عوارض کلیوی در بیماران مونث شایع تر از بیماران مذکر بود (64% در مقابل10%).
نتیجه گیری: مصرف سیستمیک گلوکانتیم با عوارض خونی،کبدی و کلیوی همراه است و توصیه می شود قبل از شروع درمان و در طی آن آزمایشات خونی، کبدی و کلیوی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Hematologic, Hepatic and Renal Side Effects of Intramuscular Injection of Meglumine Antimoniate (Glucantime) on Patients with Cutaneous Leishmaniasis

نویسندگان [English]

  • M Maleki 1
  • Z Javidi 2
  • A.R Taheri 3
  • M Ebrahimi Rad 4
  • M Rasti 5
چکیده [English]

I

ntroduction: Cutaneous leishmaniasis is an endemic disease in many countries that is caused by different species of Leishmania. Nowadays, standard medication for leishmaniasis is pentavalent antimony compounds that are used intramuscular or intralesional. Though, they are drugs of choice, there are limitations such as hematologic, hepatic, renal and cardiac side effects. This study reviewed hematological, hepatic, and renal side effects of glucantim.
Material and Methods: The present work was a pre- and post- treatment study on 35 patients with cutaneous leishmaniasis referred to Dermatology Department, Imam Reza Hospital, Mashhad. Their disease was confirmed by direct smear. The patients were treated with intramuscular glucantime 60mg/kg daily for 20 days. Complete blood count (CBC, diff), serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT), serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT), blood urea nitrogen (BUN), creatinine(Cr) were evaluted at 3 times: before treatment, on the 20th day of treatment course (last day of injection), and a month after the end of treatment. Demographic, laboratory and treatment results, and drug complications were recorded in a questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics.
Results: Of35 patients in this study, 26 completed the course. Red blood cell count, hemoglobin and hematocrit levels significantly reduced (P<0.05), but no significant difference was shown in white blood cell and platelet count. The increase of serum SGOT and SGPT levels were considerable (P<0.05). Elevated serum levels of Cr and BUN observed in 11.5% and 34.6% of patients, respectively; and renal side effects were more common in females than in males (64% in females VS 10% in males).
Conclusion: Systemic glucantime is associated with hematologic, hepatic, and renal side effects. Therefore, evaluation of hematologic, hepatic and renal statement in patients receiving glucantim, before and during treatment is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glucantim
  • Cutaneous Leishmaniasis
  • Hematologic side effect
  • Hepatic side effect
  • Renal side effect