مقایسة اثرات درمانی پماد نیتروگلیسیرین و اسفنکتروتومی در مبتلایان به شقاق مزمن ایدیوپاتیک مقعد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص جراحی عمومی

2 استاد جراحی عمومی

3 استادیار جراحی عمومی

4 استادیار جراحی پلاستیک و ترمیمی

5 استادیار آمار زیستی - بیمارستان امام رضا(ع)

چکیده

مقدمه: شقاق مقعد مزمن یکی از مشکلات بسیار شایع است و روشهای مختلفی برای درمان وجود دارد. هدف این مطالعه مقایسة آثار درمانی و عوارض استفاده
از نیتروگلیسیرین موضعی و جراحی اسفنکتروتومی در درمان شقاق مقعد مزمن بوده است.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 81 ـ 1384 در بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شده است.200 بیمار مبتلا به
شقاق مزمن علامتدار مقعد که به صورت تصادفی به دو گروه100 نفری مورد و شاهد تقسیم شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه مورد (A) تحت درمان با پماد
0/2% نیتروگلیسیرین روزی 2 بار تا 6 هفته و گروه شاهد (B) تحت اسفنکتروتومی قرار گرفتند. مشخصات فردی، نتایج عمل جراحی و استفاده از نیتروگلیسیرین در
پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمون دقیق فیشرپردازش شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بهبودی پس از 6 هفته در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. اما پس از گذشت 6 ماه تفاوت معنی داری داشت (p=0/11)، به طوری
که گروه جراحی100 درصد بهبود یافتند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که سردرد به طور معنی داری در گروه درمان طبی بیشتر از گروه جراحی بود (p<0/001).
ولی بین دو گروه از نظر حمله کاهش فشار خون، گیجی و تپش قلب و تهوع، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: اسفنکتروتومی داخلی مافوق نیتروگلیسیرین موضعی 0/2 درصد در درمان شقاق مقعد مزمن است و میزان بالایی از بهبودی، عوارض جانبی کم و
خطر پائینی از بی اختیاری به صورت زودرس را دارا می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Results of Topical Nitroglycerin Ointment and Sphincterotomy in Chronic Idiopathic Anal Fissure

نویسندگان [English]

  • L. Mohajerzadeh 1
  • M. Ghaemi 2
  • A Jangjoo 3
  • M Shariati 4
  • H Esmaili 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

I
 
 

ntroduction:Chronic anal fissure is a common problem, and there are different ways for treatment. The goal of this study was to compare the effectiveness and complications of topical nitroglycerin with internal sphicterotomy in the treatment of chronic anal fissure.
Materials and methods: This randomized clinical trial study was performed from 2002 to 2005 at Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran on 200 patients with symptomatic anal fissure, who randomly categorized into two groups of case (n=100) and control (n=100). The case group (A) treated with nitroglycerin ointment %0.2 twice a day for 6 weeks and the control group (B) recieved sphincterotomy. Individual, surgical and medical results data were recorded in the questionnaire. Data analyzed using descriptive statistics, frequency distribution tables, and Fisher test.
Results: after 6 weeks of treatment, results showed that healing was not significantly different between the two groups, but after 6 months, difference was significant (p=0/11). Surgical group healed 100%. Headache in medical group was more noticable than the other group (p<0/001). But hypotension attack, palpitation, dizziness, and vomiting were not considerably different between the two groups.
Conclusion: Internal sphincterotomy is superior to topical nitroglycerin in treatment of chronic anal fissure, with a high rate of healing, few side effects, and low risk of early incontinence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anal fissure
  • Sphincterotomy
  • Nitroglycerine
1- Brunicardi F, Andersen D, Billar R. Colon , Rectum And Anus . In: Bullard E M, Rotnenberger DA. Schwartz's
principles of surgery, 8thed. New York: MC Graw Hill; 2005. 1055-119.
2- Souba W, Fink MP, Kaiser L. Colorectal procedures. In: Schrock TR. American College of surgeons Surgery.
Newyork: Web MD; 2004. 637-49.
3- Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox L. Anus. In: Nelson H. Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.
Vol 2. Re bane T; 2004. 1483 -513.
4- Kocher HM, Steward M, Leather Aj, et al. Randomized clinical trial assessing the side effects of glyceryl trinitrate
and diltiazem hydrochloride in the treatment of chronic anal fissure. Br Surg 2002; 89: 413 – 7.
5- Jensen SL. Treatment of first episode of acute anal fissure: Prospective randomized study of lignocaine ointment
versus hydrocortisone ointment or warm sitz baths plus bran. BMJ 1986; 292: 1167-9.
6- Lund JN, scholefield JH. A randomized, prospective, double blind, placebo – controlled trial of glyceryl trinitrate
ointment in treatment of anal fissure. Lancet 2002; 349: 11-4.
7- Minguez M, Herreros B, Espi A, et al. Long term follow – up of chronic anal fissure after healing with botulinum
toxin. Gastroenterol 2002; 123. 112-7.
8- Madoff RD, Fleshman JW. AGA technical review on the diagnosis and care of patients with anal fissure.
Gastroenterol 2003; 124: 235 – 45.
9- Richard CS, Gregoire R, Plewes EA, Silverman R, et al. Internal Sphincterotomy is superior to topical Nitroglycerin
in the treatment of chronic anal fissure. Diseases of colon & Rectom 2003; 43(8): 1-20.
10- Jonas M, Barrett DA, Shaw pv, Scholefiels JH. Systemic levels of glyceryltrinitrat following topical application to
the anodem do not corre late with the measured reduction in anal pressure. Brit j surg 2004; 88: 1613-16.
11- Engel AF, Eijsbouts Q A, Balk AG. Fissurectomy and isosorbide dinitrate for chronic fissure in ano not responding
to Conservative treatment. Brit j surg 2005; 89: 79-83.
12- Kenny SE, Irvine T, Driver CP, Nunn AT, Losty PD, jones MO. Double blind randomised Controlled trial of topical
glyceryl trinitrate in anal fissure. Arch Dis child 2003 Nov; 85: 404-7.
13- Mingues M, Herreros B, Benages A.Chronic anal fissure. Curr Treat Options Gastroenterol 2003; 6:257.
14- Bailey H, Beck D, Billingham R et al . A study to determine the nitroglycerine ointment dose and dosing interval
that best promote the healing of chronic anal fissure. Dis colon Rectum 2002; 45: 1192-3.
15- Jonas M, Speak W, Scholefield j. Diltiazem heals glyceryltrinrtrate resistant chronic anal fissures: A prospecte
study. Dis Colon rectum 2002; 45: 1091.