مقایسه تاثیر فلوکستین و کلومیپرامین در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات وسواس فکری – عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانپزشکی

2 دانشیار

3 رزیدنت روانپزشکی

چکیده

مقدمه: اختلال وسواس قکری- عملی در کودکان و نوجوانان بسیار شایع تر از آن است که قبلاً تصور می شد. بیشتر مطالعات در مورد درمان اختلال در
بزرگسالان صورت گرفته و پژوهشهای کنترل شده اندکی در مورد درمان دارویی در کودکان و نوجوانان انجام شده است. هدف این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر
دو داروی ضد وسواسی موجود در ایران کلومیپرامین و فلوکستین در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی انجام شده است.
روش کار: این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی دو سوکور و طی مدت یک سال و نیم از سال1381 در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به کلینیک
روانپزشکی کودک در مشهد انجام شده است. 26 کودک و نوجوان مبتلا به اختلال وسواس فکری، به عنوان آزمودنی انتخاب شدند تشخیص اختلال توسط فوق
تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان و ارزیابی نشانه ها با مقیاس وسواس فکری- عملی یل- براون (فرم مخصوص کودکان ونوجوانان)، پرسشنامه وسواس
فکری- عملی مادزلی، مقیاس سنجش کلی (انستیتو ملی بهداشت روانی) قبل از شروع دارو، 4 هفته و 8 هفته بعد از آن صورت گرفت. این بیماران به طور تصادفی
به دو گروه 13 نفری تقسیم شدند، در گروه شاهد کلومیپرامین در کودکان ونوجوانان با وزن بالای 20 کیلوگرم با میزان10 میلی گرم در روز شروع شد و در همه
موارد تا پایان هفته اول به 50 میلی گرم در روز رسید. سپس بسته به نظر و قضاوت بالینی درمانگر افزایش دوز تا حداکثر 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
انجام شد. درگروه مورد، فلوکستین با میزان10 میلی گرم در روز شروع شد وتا پایان هفته اول در همه موارد به میزان20 میلی گرم در روز رسید. سپس بسته به نظر
و قضاوت بالینی درمانگر تا حداکثر یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز افزایش یافت. تعداد 3 نفر به دلایل مختلف (مثل مصرف نامرتب دارو) از
طرح پژوهش حذف شدند و یک نفر در گروه کلومیپرامین به علت عوارض جانبی، دارو را در روزهای اول درمان قطع کرد. مشخصات فردی و نتایج آزمونها
جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمون ناپارامتری مان ویتنی ویل کاکسن پردازش شد.
نتایج: بین تأثیر کلومیپرامین و فلوکستین بر اساس نمره کل، نمره وسواس فکری و وسواس عملی مقیاس یل- براون تفاوت معنی داری مشاهده شد و
فلوکستین مؤثرتر از کلومیپرامین بود. اما بر اساس نمره کل آزمون مادزلی و خرده آزمونهای آن، همچنین نمره مقیاس سنجش کلی، تفاوت معنی داری بین تأثیر
دو دارومشاهده نشد. کاهش علائم براساس کاهش نمره کل یل- براون براثر کلومیپرامین و فلوکستین به ترتیب 44% و 49% بعد از 8 هفته درمان بود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، فلوکستین در درمان کوتاه مدت در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی حداقل به اندازه
کلومیپرامین مؤثر است. با توجه به مقالات منتشر شده پیگیری بیماران در کارآزمایی های بعدی برای مدت بیشترو با حجم نمونه زیادتر توصیه می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison between Fluoxetin and Clomipramin in Children and Adolescents with Obsessive - Compulsive Disorder

نویسندگان [English]

  • A Soltanifar 1
  • A Abdollahian 2
  • A Nasiraee 3
چکیده [English]

I

ntroduction:Obsessive compulsive disorder (OCD) in children and adolescents is apparently a much more common disorder than what believed before.
Most studies concerning treatment of OCD has been based on experience from adult patients. Only a few controlled trials using medication in children with OCD have been conducted. The present study compared the efficacy of clomipramin and fluoxetin in children and adolescents with OCD.
Materials and Methods: This double blind clinical trial, performed from 2002 for one year, at Mashhad Pediatric Psychiatry, compared the efficacy of clomipramin and fluoxetin in 26 OCD children and adolescents, randomized into two groups. Efficacy assessments included the child version of Yale -Brown obsessive compulsive scale (CYBOCS) and NIMH Global rating scale and Maudsely questionnaire. The study took 8 weeks long and assessments were accomplished before the treatment, 4weeks and 8weeks after it. Clomipramin was used 10mg/day in patients over 20 kg weight and increased to 50 mg /day in one week. Dosage then rose up to 3 mg/kg based on the clinician's decision. Fluoxetin was started with 10 mg/day and reached 20 mg/day in one week. Then titrated up to 1mg/kg/day based on clinical judgment of clinician. Three patients were dropped out because of different reasons and one patient discontinued using Clomipramin because of its adverse effects. Data were collected and analyzed using the descriptive statistics and Mann withney test.
Results: There was a significant difference in the efficacy of the two drugs based on total CYBOCS score and the score of obsessions, compulsions and fluoxetine was more effective than clomipramin. However, there was no conciderable variation between them based on maudsely questionnaire, its subscales scores and NIMH Global rating scale score. The CYBOCS total score decreased to 44% and 49% after 8 weeks of clomipramin and fluoxetin consumption, respectively.
Conclusion: The results suggested that fluoxetin is at least as effective as clomipramin in short term treatment of children and adolescents with OCD. More studies with larger sample size and longer time for follow-up are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OCD
  • Fluoxetin
  • Clomipramin
1- March J S, Leonard H L.OCD in children and adolescents: A Review of the past 10 years. J AM child adolescent.
Psychiatry. 1996 oct; 34 (10): 1265-1273.
2- Thomson PH. Ugeskrift for laeger, when thoughts become compulsions. OCD in children. 2005 Nov 14; 167(46):
4345_7
3- Riddle M. OCD in children and Adolescents. Brithis J Psyciatry 1996 Aug; 173(Suppl 35): 91-96.
4- Ivarsson T, Valder Haug R. symptom pattern in children and adolescents with obsessive –compulsive disorder
(OCD). Behavior research and therapy. 2006 Aug; 44(8): 1105-16.
5- Saxon S, Bradly A L.et-al. Neuroimaging and Frontal Subcortical Circuity in OCD. British J Psychiatry 1998
Aug; 173 (Suppl 35): 26-37.
6- Thomson PH. Treatment of OCD in children and Adolescent psychiatry, A Review of The Literature. Eur- child
Adolesc-psychitry 1996 Jun; (abstract) 5(2):55-66.
7- Van Amerigen M. Mc Master University, Ontario - Canada. Topiramate augmentation in treatment – resistant
OCD: a retrospective, open-lable case series. Depression – Anxiety, 2006; 23(1): 1 -5.
8- Mc Cracken JT, Hanna GL. Elevated thyroid indices in children and adolescents with OCD: effects of
clomipramin treatment. J child and adolescent psychopharmacol 2005 Aug; 15(4):581-7.
9- Kaplan,H Sadock,J Grebb J . Synapsis of psychiatry. 8th edition. wiliams and wilkins; 2003.
10- Liebowitz Michael R. MD. Fluoxetine in children and Adolescents with OCD. J Am Acad child Adolesc
psychiatry, 2002 Des; 41(12): 1431 – 1438.
11- Geller,Daniel A.MD.Fluoxetine treatment for OCD in children and Adolescents:A placebo- controlled clinical
Trial. J Am Acad child Adolesc psychiatry, 2001 Jul; 40(7): 773-779.
12- De Veaugh –Geiss –J, Morozo P G, et al.Clomipramin HCL in childhood and Adolescent OCD –a Multitrial.J
Am Acad,child Adolesce psychiatry. 1992 Jan; 31(1): 45- 48.
13- Rozario-Compos MC, Miguel EC. Thedimentional Yale –Brown O.C. scale (DY-BOCS): An instrument for
assessing obsessive –compulsive symptom dimentions. Molecular psychiatry. 2006 May; 11(5): 495-504.
14- American psychiatry Association, Diagnostic and Statistical manual of mental disorders. 4Th edition (DSM IV)
Washington D.C: American Psychiatric Association; 1994.
15- Greast J H, Jeffersion J W. Pharmaco Thearpy for OCD. British J Psychiatry Aug 1998; 173 (suppl 35): 64-70.
16- Piggot MD, Michele T, Pato MD et al. Controlled Comparisons of Clomipramin and Fluoxetine in the Treatment
of OCD. Arch Gen Psychiatry1990; 47: 626-32