مقایسه تأثیر سیتالوپرام و نورتریپتیلین در اختلال افسردگی اساسی سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: اختلال افسردگی اساسی اختلالی شایع و ناتوان کننده است که منجر به افزایش ناتوانی و مرگ و میر می شود. نورتریپتیلین که یک داروی سه
حلقه ای می باشد سال ها برای افسردگی سالمندان مورد استفاده قرارگرفته است. موارد استفاده از داروهای مهارکننده اختصاصی باز جذب سروتونین در درمان
افسردگی سالمندان به دلیل عوارض کمترآن ها روز به روز افزایش می یابد. اما همچنان مقوله قابل بحثی باقی مانده است. این مطالعه به دلیل حساسیت انتخاب
داروی مناسب برای سالمندان با هدف مقایسه نورتریپتیلین و سیتالوپرام در درمان افسردگی بوده است.
روش کار: این پژوهش کارآزمایی بالینی یک کور در سالهای 84-85 به مدت یک سال در مراجعین به بیمارستان روانی ابن سینا مشهد صورت گرفت. 7 نفر
بیمار با سن بالای60 سال که بر اساس معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR متلا به اختلال افسردگی اساسی شناخته شدند، وارد پژوهش شدند. بیماران به طور
تصادفی بهدو گروه تقسیم شدند: یک گروه (37 نفر) تحت درمان با سیتالوپرام10 تا 20 میلی گرم در روز قرار گرفتند و یک گروه تحت درمان نورتریپتیلین با 25
تا150 میلی گرم (متوسط 100 میلی گرم در روز) قرار گرفتند. اثر بخشی درمان در این مطالعه بر اساس تغییر نمره آزمون هامیلتون افسردگی پس از 8 هفته تعریف
شد. 13 نفربه دلایل مختلف پژوهش را ترک گفتند (5 نفر از گروه سیتالوپرام و 8 نفر از گروه نورتریپتیلین). مشخصات فردی، نتایج به درمان در دو گروه و نمره
آزمون در پرسشنامه جمع آوری گردیده اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمون مجذور کا پردازش شد.
نتایج: شاخص های جمعیت شناسی اولیه و نمره هامیلتون افسردگی در ابتدای مطالعه در دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری نداشت. تغییر نمره آزمون
هامیلتون افسردگی پیش از درمان و پایان هفته 8 در دو گروه تفاوت آماری معناداری نداشت. بی خوابی در 5 بیمار تحت درمان با سیتالوپرام مشهود بود (13/4%).
در گروه تحت درمان با سیتالوپرام 3 نفر (8/1%) و در گروه تحت درمان با نورتریپتیلین تنها یک بیمار (2/8%) از تهوع شدید در ابتدای درمان شاکی بودند. سردرد
در گروه سیتالوپرام 8/1 درصد و در گروه تحت درمان با نورتریپتیلین 2/8 درصد گزارش شد. در گروه تحت درمان با نورتریپتیلین بیشترین شکایت از خشکی
دهان (28 /5%) و خواب آلودگی (22/8%) بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که هر دوی این داروها در کاهش علایم افسردگی سالمندان مؤثر هستند و نمره آزمون هامیلتون افسردگی در هر دو
گروه بیش از50 درصد کاهش نشان داد ولی تفاوتی بین دو دارو از نظر اثر بخشی مشاهده نشد. به نظر می رسد تعمیم نتایج به کل بیماران مبتلا به افسردگی
اساسی نیاز به مطالعات بیشتر دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Efficacy of Citalopram and Nortriptyline in Geriatric Patients with Major Depressive Disorder

نویسندگان [English]

  • N Mokhber
  • A Talaei
  • A Soltanifar
چکیده [English]

I

ntroduction: Major depressive disorder is a common and disabling disorder that causes high rates of morbidity and mortality. Nortriptyline is a tricyclic antidepressant that has been used for geriatric depression since a long time ago. Prescription of SSRIs in geriatric depression has been increased recently, because of more favorable profile of their side effects. This study designed to compare the efficacy of nortriptyline and citalopram in geriatric depression, Because of the importance of choosing the most appropriate medication in geriatric population.
Materials and Methods:The present study was a single blind clinical trial, performed from February 2005 for a one year period. Patients age above 60 years referred to Ibne-sina hospital with the confirmed diagnosis of major depressive disorder, based on DSM-IV-TR criteria, were included in the study. These patients were randomly divided into two groups: one group (n= 37) taking citalopram 10-20 mg/day and the other group taking nortriptyline 25-150 mg/day (with the mean dose of 100 mg/day). The efficacies of medications were assessed after 8 weeks based on the change in HDRS. Finally, 72 patients completed the study and 13 patients (5 from citalopram group, 8 from nortriptyline group), for different reasons discontinued the medication. Data analyzed using descriptive statistical tests and chi square.
Results:Demographic data and HDRS scores did not show statistical considerable variance in the two groups. Also, Changes in HRDS scores before the treatment and after 8 weeks were not significantly different between them. Insomnia was seen in 5 patients taking citalopram (13.4%). Three patients (8.1%) in the citalopram group and one patient (2.8%) in the nortriptyline group complained from nausea in the early treatment phase. Headache was seen in 8.1% and 2.8% in the groups taking citalopram and nortriptyline, respectively. In the patients taking nortriptyline, the most prevalent complaints were dry mouth (28.5%) and drowsiness (22.8%).
Conclusion: Results showed that both drugs are efficient in the reduction of geriatric depressive symptoms and HRDS scores decrease was more than 50% in both groups. No significant difference was seen between the efficacy of two drugs and this result is consistent with the previous studies. These findings need to be confirmed with further researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Major depressive disorder
  • citalopram
  • Nortriptyline
  • Geriatric patients
  • Old age
1- Wells KB, Stewart A, Hays RD, et al. The functioning and well-being of depressed patients: results from the
Medical Outcomes Study. JAMA 1989.262:914-919.
2- Murray CJL, Lopez AD, eds. Summary: The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of
Mortality and Disability from Diseases, Injuries, and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020. Cambridge, Mass:
Harvard School of Public Health on behalf of the World Health Organization and the World Bank, Harvard
University Press; 1996.
3- Lebwobitz BD, Pearson JL, Schneider LS, et al. Diagnosis and treatment of depression in late life: consensus
statement update. JAMA 1997; 278:1186-1190.
4- Hirschfeld RM, Montgomery SA, Aguglia E, et al. Partial response and non response to antidepressant therapy:
current approaches and treatment option. J Clin Psychiatry 2002; 63: 826 – 837.
5- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition.
Washington, DC: American Psychiatric Association; 1994.
6- Hamilton M.A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg psychiatry 1960; 23:56-62.
7- Olver JS, Burrows GD, Norman TR. Third – generation antidepressants: do they offer advantages over the
SSRIS? CNS Drugs 2001; 15:941-954.
8- Goldstein BJ; Goodnick PJ. Selective serotonin reuptake inhibitors in the treatment of affective disorders, 3:
tolerability, safety and pharmacoeconomics. J Psyschopharmacol 1998; 12 (3 suppl B): S55 – 87.
9- Burke WJ, Gergel I, Bose A. Fixed – dose trial of the single isomer SSRI escitalopram in depressed outpatients. J
Clin psychiatry 2002; 63: 331-336.
10- Harvey AT, Rudolph RL, Preskorn SH. Evidence of the dual mechanisms of action of venlafaxine. Arch Gen
Psychiatry 2000; 57:503-509.
11- Barbey JT. Roose SP. SSRI safety in overdose. J Clin Psychiatry 1998; 59 (suppl 15): 42 – 48.
12- Thase ME: Long – term nature of depression. J Clin Psychitry 1999; 60(suppl 14):3-9.
13- Donoghue J. Antidepressant use patterns in clinical: compare sons among tricyclic antidepressants and selective
serotonin reuptake inhibitors. Acta Psychiatr Scand suppl 2000; 403:57-61.
14 - Hirschfeld RM, Montgomery SA, Aguglia E, et al. Partial response and nonresponse to antidepressant therapy:
current approaches and treatment option. J Clin Psychiatry 2002; 63 826 – 837.
15- Lepola UM, Loft H, Reines EH. Escitalopram (10–20 mg/day) is effect-tive and well tolerated in a placebocontrolled
study in depression in primary care. Int Clin psychopharmacol 2003; 18:211-217.
16- Thase ME, for the Venlafaxine XR 209 Study Group. Efficacy and toler ability of once – daily venlafaxine
extended release (XR) in outpatients with major depression. J Clin Psychiatry 1997; 58:393-398. 
 
17- Wade AG, Michael Lemming O,Bang Hedegaard K. Escitalopram 10 mg/day is effective and well tolerated in a
placebo-controlled study in depression in primary care. Int Clin Psychopharmacol 2002; 17:95-102.
18- Owens MJ, Knight DL, Nemeroff CB. Second – generation SSRIS: human monoamine transporter binding
profile of escitalopram and R-fluoxetine. Biol Psychiatry 2001; 50:345 –350.
19- Peretti S, Judge R, Hindmarch I. Safety and tolerability considerations: tricyclic antidepressants vs. selective
serotonin reuptake inhibitors. Acta Psychiatr Scand suppl 2000; 403:17-25.
20- Stahl SM, Entsuah R, Rudolph RL. Comparative efficacy between venla - faxine and SSRIS: a pooled analysis
of patients with depression. Biol Psychiatry 2002; 52: 1166-1174.
21- Thase ME, Entsuah AR, Rudolph RL. Remission rates during treatment with venlafaxine or selective serotonim
reuptake inhibitors. Bull, Br J Psychiatry 2001; 178:234-241.
22- Dunner DL, Goldstein DJ, Mallinckrodt C,et al. Duloxetine in treatment of anxiety symptoms associated with
depression. Depress Anxiety 2003; 18:53-61.
23- Guy W.ECDEU Assessment Manual for psychopharmacology. US Dept Health, Education, and Welfare
publication (ADM) 76-338. Rockville, Md: National Institute of Mental Health; 1976. 218-222.
24- Montgomery SA, Huusom AKT, Bothmer J.A radomised study comparing escitalopram with venlafaxine XR in
primary care patients with major depressive disorder. Neuro psychobiology 2004; 50:57-64.