گزارش یک مورد تومور کیسه زرده اولیه در حفره چشم

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار پاتولوژی

2 استادیار رادیوتراپی

3 استادیار پاتولوژی،

4 متخصص داخلی

5 استادیار چشم پزشکی

6 دستیار پاتولوژی

چکیده

مقدمه: تومورسینوس آندودرمی، تومورکیسه زرده نئوپلاسم بدخیم سلول زایا است که معمولا درگنادها ایجاد شده است.درموارد نادر درنقاط خارج گناد نظیر میان سینه، خلف صفاق و داخل جمجمه نیزرخ می دهد.حفره چشم یک محل بسیار نادر بروز تومور کیسه زرده می باشد. هدف از این مطالعه معرفی یک مورد تومور اولیه کیسه زرده حفره چشم در شیرخواری 17 ماهه است.
 
معرفی بیمار: بیمار با بیرون زندگی چشم سریعا پیشرونده مراجعه کرده بود، در بررسی آزمایشگاهی افزایش شدید سطح سرمی آلفا فتوپروتئین (12500 واحد در میلی لیتر) وجودداشت. پس ازانجام بیوپسی و تشخیص، بیمار تحت چهار دوره شیمی درمانی با سه دارو قرارگرفت. پیگیری بیمار طی دوره دوازده ماهه فاقد علائمی به نفـــع عود مجدد بیماری بود.
 
نتیجه گیری: اگر چه وجود این نوع توموردر حفره چشم بسیار نادر است، اما تشخیص صحیح آسیب شناسی همراه با مطالعــات ایمونوهیستوشیمی و سایر بررسی های آزمایشگاهی و در نهایت رژیمهای شیمی درمانی مناسب، قادرند پیش آگهی مطلوب و حتی علاج کامل را بـرای بیمارفراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Rare Case of Primary Orbital Yolk Sac Tumour (YST)

نویسندگان [English]

 • B Memar 1
 • A. Aledavod 2
 • S Amoueian 1
 • N Tayebi mebodi 1
 • M Farzadnia 3
 • M Ahadi 4
 • A.K Sabermoghaddam 5
 • F Farhadi 6
چکیده [English]

I

ntroduction: The endodermal sinus tumor (EST) or yolk sac tumor (YST) is a malignant germ cell neoplasm that usually arises in gonads, but on rare occasion occurs in extragonadal sites such as mediastinum, retoperitoneum and intra cranium. Orbit is an extremely rare location for this tumor.
Case Report: In this report a primary yolk sac tumor in the orbit of a 17 months old child is presented. Patient had a rapidly progressive proptosis and high level of serum alpha fetoprotein (12500 IU/ml). After surgical biopsy and histopathological diagnosis, the patient treated with 4 courses of a 3 drugs chemotherapeutic regimen. A period of 6 months follow up did not reveal any sign of recurrence.
Conclusion: Although yolk sac tumor is very rare in orbit, a rapid and correct histopathological diagnosis in conjuction with immunohistochemical and other paraclinical evaluation and at last, effective chemotherapeutic regimens can provide a good prognosis and even cure for the patient.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Endodermal sinus tumor
 • Yolk Sac Tumor
 • Orbit