ارزش تشخیصی آسپیراسیون سوزنی در ندولهای تیروئید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پاتولوژی

2 دانشیار آندوکرینولوژی

3 استادیار پاتولوژی

4 پزشک عمومی

5 دانشجوی پزشکی

چکیده

مقدمه: بیماری تیروئید به ویژه ضایعات ندولار آن یکی از شایعترین بیماریهای انسان می باشد. تقریبا 5% جمعیت ندول قابل لمس، تیروئید داشته که در
اتوپسی روتین قابل شناسایی هستند. تقریبا 95% ندول های تیروئید خوش خیم بوده در حالی که انواع بدخیم 5% موارد را شامل می شود. آسپیراسیون سوزنی از
ندول های تیروئید به عنوان یک روش ساده،کم هزینه و قابل دسترس برای تشخیص سریع شناخته شده است. هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی
آسپیراسیون سوزنی در ارزیابی ندول های تیروئید می باشد.
روش کار: این تحقیق توصیفی در سالهای 1380 – 83 در بیمارانی که با ندول تیروئید به درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا (ع) مشهد مراجعه کرند، انجام
شده است. 536 بیمار با ندول تیروئید که جهت آسپیراسیون سوزنی یا جراحی مراجعه کرده بودند تحت مطالعه قرار گرفتند. مشخصات فردی، نتایج آزمایشگاهی
در پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمون کای دو پردازش شد.
نتایج: در این مطالعه 107 مورد مرد و429 مورد زن با میانگین سنی40 سال وجود داشت. از بین 536 مورد آسپیراسیون سوزنی، 12/ 7% موارد بدخیم، 70/73%
خوش خیم و 8/6% مشکوک بودند و 2/4% ناکافی گزارش گردید. در مقایسه با مواردی که بیوپسی شدند، نتایج آسپیراسیون سوزنی از ویژگی 89/5%، حساسیت
91/5%، صحت 93/7%، ارزش پیشگویی منفی 80/9% و ارزش پیشگویی مثبت 95/5% برخوردار بود.
نتیجه گیری: این نتایج تاکیدکننده اهمیت آسپیراسیون سوزنی به عنوان روش ساده، کم هزینه و غیر تهاجمی بوده و اگر با دقت و توسط پاتولوژیست با
تجربه انجام و مورد ارزیابی قرار گیرد از حساسیت و ویژگی بالایی برخوردارمی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Diagnostic Value of Fine Needle Aspiration In Thyroid Nodules

نویسندگان [English]

  • S Mirsadraee 1
  • Z Mousavi 2
  • M Farzadnia 3
  • A Bavafa 4
  • S Kakhi 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

 
 
ntroduction: Thyroid diseases particularly nodular lesions are among the most common diseases of human. Approximately 5% of the populations have palpable thyroid nodules which are detected in the routine Autopsy. Nearly 95% of thyroid nodules are benign wherease malignant nodules include 5% of them. Fine needle aspiration (FNA) has been recognized as a simple, inexpensive and available procedure for rapid diagnosis. The objective of this study was to determine the value of FNA in thyroid diagnosis.
Material and Methods: In this retrospective research, 536 patients with thyroid nodules reffered for FNA or hospitalized for thyroid surgery in Imam Reza Hospital from March 2002 until March 2005 were studied. Individual and laboratory data were gathered in a questionnaire and analyzed by descriptive statistics.
Results: This study included 107 men and 429 women and the average age of patients was 40 years. Out of 536 patients 12.7% had malignant, 70.3% benign and 8.6% yield suspicious results and 2.4% of FNAs were insufficient. Comparing the results of FNA and biopsy, FNA had the specificity of 89.5%, sensitivity of 91.5%, and accuracy of 93.7%; negative and positive predictive values were 80.9% and 95.5% respectively.
Conclusion:These results reemphasized that, FNA is a simple and non invasive procedure and if performed carefully and evaluated by an expert pathologist is of high sensitivity and specificity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thyroid nodule
  • Fine needle aspiration
  • Thyroid biopsy
  • Thyroid tumor
1- Blanco Carrera C, Garcia-Diaz JD, Maqueda Villaizan E, Martinez-Onsurbe P, Pelaez Torres N, Saavedra Vallejo
P. Diagnostic efficacy of fine needle aspiration biopsy in patients with thyroid nodular disease. Analysis of 510
cases. Rev Clin Esp 2005 Aug; 205(8):374-8.
2- Hesmati HM, Gharib H, et al. Advancces and controversies in the diagnosis and management of medullary
thyroid carcinoma .Am J Med 1997 ;(103):60-9 .
3- Suen K C, Quenville N F. Fine needle aspiration biopsy of the thyroid gland: a study of 304 cases. J Clin Pathol
1983 September; 36(9): 1036-1045.
4- Schmitt FC. Thyroid cytology. FNA is still the best diagnostic approach. Cytopathology August 2006; 17: 211.
5- Sangalli G, Serio G, Zampatti C, Bellotti C, Lomuscio C. Fine needle aspiration cytology of the thyroid: a
comparison of 5469 cytological and final histological diagnoses. Cytopathology 2006; 17(5): 245.
6- Wartofsky L. Principles of internal medicine.14th ed. New York: Mc Graw-Hill 2002; 2012-2035.
7- Ruggiero FP, Frauenhoffer E, Stack BC Jr. Thyroid lymphoma: a single institution's experience. Otolaryngol
Head Neck Surg 2005 Dec; 133(6):888-96.
8- Rosai J .Rosai and Ackerman surgical pathology .9th ed.Edinburgh: Mosby 2004; 515-594.
9- Ramzy I.Clinical cytopathology and Aspiration biopsy. 2nd ed. London: Mac Graw Hill 2001; 361-379.
10- Arda I S, Yildirim S , Demirhan B, Firat S.Fine needle aspiration biopsy of thyroid nodules. Arch Dis Child
2001; 85: 313-317.
11- Sangall G, Serio G, Zampatti C, Bellotti M, Lomuscio G.Fine needle aspiration cytology of the thyroid: a
comparison of 5469 cytological and final histological diagnoses. cytopathology October 2006; 17: 245.
12- Jogai S, Al-Jassar A, Temmim L, Dey P, Adesina AO, Amanguno HG. Fine needle aspiration cytology of the
thyroid: a cytohistologic study with evaluation of discordant cases. Acta Cytol 2005 Sep-Oct; 49(5): 483-8.
13- Zagorianakou P, Malamou-Mitsi V, Zagorianakou N, Stefanou D, Tsatsoulis A, Agnantis NJ. The role of fineneedle
aspiration biopsy in the management of patients with thyroid nodules. In Vivo 2005 May-Jun; 19(3): 605-9.
14- Andreoli M,Sciacehitano S. The thyroid nodule: cytomorphofunctional profile-therapeutic approach.Recent:
Prog Med 2005 Jan; 96(1): 32-53.
15- Gong Y,Krishnamurthy S .Fine needle aspiration of an unusual case of poorly differentiated insular carcinoma
of the thyroid .Diagn Cytopathol 2005 Feb; 32(2): 103-7.
16- Baskin HJ.Ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid nodules and multinodular goiters. Endocr
Pract 2004 May-Jun; 10(3): 242-245.
17- Hooft L,Hoekstra OS,Boers M,Van Tulder MW ,Van Diest,lips P .Practice ,efficacy,and cost of thyroid nodule
evaluation :Aretrospective study in a Dutch university hospital. Thyroid 2004 Apr; 14(4): 287-93.
18- Rios A,Rodrigues JM, Galindo PJ, Montoya M, Tebar FG, Sola G,Canteras M, Parrila P. Utility of fine needle
aspiration for diagnosis of carcinoma associated a with multinodular goiter. Clin Endocrinol (oxf) 2004 Dec; 61(6):
732-7.
19- Duck SD, Goldenberg D, Linn S, Krausz MM, Hershko DD. The role of fine needle aspiration and
intraoperative frozen section in the surgical management of solitary thyroid nodules .Surg Today 2002: 32 (10):
857-61.