ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با سطح فریتین سرم و کم خونی فقر آهن بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه خون شناسی و بانک خون

2 دانشیار گروه ایمونولوژی

3 کارشناس آزمایشگاه ایمونولوژی

چکیده

مقدمه: کم خونی فقر آهن شایعترین علت کم خونی در دنیا است؛ اما علت آن در درصد قابل توجهی از بیماران ناشناخته باقی می ماند . شواهد ارائـه شـده
در این مقاله، ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و کم خونی فقرآهن را نشان می دهد. با توجه به شایع بودن کم خونی فقرآهن و کـاهش ذخـایر آهـن بـدن و
همچنین عفونت هلیکوباکترپیلوری در ایران این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با کمبود ذخائر آهن و کـم خـونی فقـر آهـن انجـام
شده است.
روش کار: این مطالعة توصیفی در سال 1384 در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شده است. بررسی سرولوژی از نظر عفونـت
هلیکوباکترپیلوری و اندازه گیری سطح IgG و IgA اختصاصی این عفونت و همزمان شمارش کامل سلولهای خونی(CBC) و اندازه گیری سـطح فـریتین سـرم
در 184 بیمار، انجام گرفت. مشخصات فردی، نتایج شمارش سلولی و سطح فرتین سرم در پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شـده بـا اسـتفاده از
نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمون های آماری تی پردازش شد.
نتایج: در 77/8% افراد مورد بررسی، حداقل یکی از آنتی بادیهای اختصاصی IgG یا IgA علیه هلیکوباکترپیلوری مثبت بود. میزان وجـود ایـن عفونـت بـا
افزایش سن، به صورت معنی داری افزایش داشت؛ زنان و مردان اختلاف معنی داری از نظر ابتلاء نداشتند . سطح فریتین سرم بـین افـراد مبـتلا بـه عفونـت بـا افـراد
غیرمبتلا اختلاف معنی داری نداشت همچنین کم خونی فقرآهن در افراد مبتلا به این عفونت در قیاس با گروه غیرمبتلا شایعترنبود.
نتیجه گیری: شواهد بسیاری در مورد ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و کاهش سطح فـریتین سـرم و کـم خـونی فقـر آهـن وجـود دارد؛ امـا برخـی
مطالعات این ارتباط را تائید ننموده اند . در مطالعة حاضر نیز این ارتباط مشهود نبود . اما با توجه به شیوع بالای کم خونی فقر آهن و عفونت هلیکوبـاکترپیلوری در
ایران، نیاز به مطالعه ی وسیعتر احساس می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Correlation between Helicobacter pylori Infection and Serum Ferritin Concentration and Iron Deficiency Anemia

نویسندگان [English]

  • M.R Keramati 1
  • M Mahmoudi 2
  • F Samiei 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction: Iron deficiency is the most common cause of anemia worldwide, however a significant number of these patients remain undiagnosed. Based on the high frequency of iron deficiency anemia and H. pylori infection in Iran, This study was done to evaluate their correlation.
Material and Methods: This descriptive study was done in Imam Reza Hospital in the year 2005. 184 patients mostly with GI system complaints were referred for determination of serum antiH.pylori IgG and IgA levels. In addition, we performed complete cell blood count and serum ferritin concentration tests for all the patients. Individual, cell blood count and serum ferritin concentration data were gathered in a questionnaire. Statistical analysis was performed by SPSS softwere and descriptive statistics.
Results: Our results showed that in 77.8% of our patients at least one of serum anti H. pylori IgG or IgA antibodies were positive. The rate of positive serology was increased in higher age groups. Patients’ gender did not influence the results. Serum ferritin level did not show any correlation with H. pylori infection and the frequency of iron deficiency anemia was not higher in infected individuals.
Conclusions: Although many studies have shown positive correlation between H. pylori infection and iron deficiency anemia, few studies have not confirmed these findings. Our study does not support this correlation, as well. Due to high frequency of both iron deficiency anemia and H. pylori infection in Iran, further large scale studies are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helicobacter pylori
  • Iron Deficiency Anemia
  • Ferritin
1- DuBois S, Kearney DJ. Iron-Deficiency Anemia and Helicobacter pylori Infection, Review of the Evidence.The
American Journal of Gastroenterology. 2005; 100 (2): 453-459.
2- Annibale B, Capurso G, et al. Iron deficiency anaemia and Helicobacter pylori infection, Int J Antimicrob Agents
2000; 16(4): 515-9.
3- Andrews NC. Iron deficiency and related disorders. In: Greer JP, foerster J, et al. wintrobe’s clinical Hematology,
11th ed. Philadelphia: Lippincott williams and wilkin 2004; 979-1007.
4- Barabino A. Helicobacter pylori- Related Iron Deficiency Anemia: a review .Helicobacter 2002; 7: 71-75.
5- Ciacci C, Sabbatini F et al: Helicobacter pylori impairs iron absorption in infected individuals, Dig Liver Dis
2004; 36(7): 455-60.
6- Annibale B, Capurso G, Delle Fave G. Consequences of Helicobacter pylori infection on the absorption of
micronutrients. Dig Liver Dis 2002; 34: 572-7.
7- Ando T, Tsuzuki T, et al. Characteristics of Helicobacter pylori-Induced Gastritis and the Effect of H. pylori
Eradication in Patients with Chronic Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, Helicobacter 20004; 9 (5): 443-452.
8- Collett JA, Burt MJ, Frampton CM, et al. Seroprevalence of Helicobacter pylori in the adult population of
Christchurch: Risk factors and relationship to dyspeptic symptoms and iron studies. N Z Med J 1999; 112: 292-5.
9- Gasbarrini A, Carloni E, Gasbarrini et al:Helicobacter pylori and Extragastric Diseases Other Helicobacters,
Helicobacter 2004; 9: 57-66.
10- شیخ الاسلامی علی اصغر، کبیری همایون «شیوع کم خونی فقرآهن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرقزوین« مجله دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی - درمانی قزوین، بهار 1378؛ شماره 9: ص: 62-66
11- Javadzadeh Shahshahani H, Attar M. Taher Yavari M. A study of the prevalence of iron deficiency and its
related factors in blood donors of Yazd, Iran, 2003, Transfus Med 2005;15(4): 287-293