ارزش آزمایش کامل ادرار درتشخیص عفونت ادراری کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار کودکان

2 استادیار کودکان

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع نسبتاً بالا و عوارض جبران ناپذیر عفونت ادراری دراطفال، تشخیص سریع و درمان به موقع آن از اهمیت بالایی برخوردار است ولی
دستیابی به پاسخ کشت ادرار حداقل به 48 ساعت زمان نیاز دارد. هدف از این پژوهش تعیین ارزش پیش بینی کننده یافته های آزمایش ادرار (U/A) در تشخیص
عفونت ادراری است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی پرونده 59 بیمار تب دار،30 بیمار با کشت ادرار مثبت و 29 بیمار با کشت ادرار منفی بستری شده در بخش اطفال بیمارستان
امام رضا (ع) در طول یکسال (1382 تا 1383) بررسی شد و مشخصات فردی، نتایج آزمایشات کشت ادرار در پرسشنامه جمع آوری شد، اطلاعات جمع آوری
شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج: در این مطالعه ویژگی و حساسیت آزمایش نیتریت در تشخیص عفونت ادراری به ترتیب 89/7% و 46/7%، حساسیت پیوری 76/7% و ویژگی آن 48/3%
بود. به طور کلی حساسیت آزمایش کامل ادرار در تشخیص عفونت ادراری در گروه سنی زیر 2 سال 85 % و ویژگی آن70% محاسبه گردید در حالی که در گروه
سنی بالای 2 سال حساسیت و ویژگی کامل ادرار به ترتیب100% و 35 % بود.
نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که غیر فعال بودن آزمایش ادرار در گروه سنی بالای 2 سال با احتمال نزدیک به100% عفونت ادراری را رد می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value of Urine Analysis in Diagnosis of Urinary Tract Infection in Children

نویسندگان [English]

  • M Jafarzade 1
  • S.A Jafari 2
1
2
چکیده [English]

Introduction:Because of high prevalence and morbidity of UTI in children, early diagnosis and on time treatment are essential; but confirmation of UTI diagnosis needs a urine culture which takes at least 48 hours. The aim of this study was to ascertain predictive values of urinalysis in the diagnosis of UTI.
Material and Methods:In this descriptive study the recorded files of 59 febrile patients, 30 patients with positive urine culture and 29 patients with negative urine culture, hospitalized in Imam Reza Hospital from 2003 to 2004, were evaluated. Age, sex, results of U/A including pyuria, hematuria, urine nitrite test and urine culture were gathered and analyzed using descriptive statistics.
Results: In this study sensitivity and specificity of nitrite test in diagnosis of UTI were 46.7% and 89.7% respectively. Sensitivity and specificity of pyuria were 76.7% and 48.3% respectively.Sensitivity and specificity of U/A in diagnosis of UTI in children under 2 years old were 85 % and 70 %, but in patients older than 2 years old were 100% and 35% respectively.
Conclusion:This study indicated that non active U/A in children older than 2 years old rules out UTI in nearly 100% of cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urinary tract infection
  • Pyuria
  • Nitrite
  • Predictive value
1- Behrman RE,Kliegman RM,Jenson HB.Urologic Disorders in Infants and Children. In: Elder JS, Nelson
Textbook of Pediatrics Saunders; 2004: 1785.
2- Wammanda RD,Aikhianbare HA,Ogala WN.Use of Nitrite Dipstick Test in the Screening for Urinary Tract
Infection in Children.West Afr Med 2000; 19(3):206-8.
3- Bulloch B,Bausher J,Pomerantz W,et al.Can Urine Clarity Excluded the Diagnosis of Urinary Tract Infection?
Pediatrics 2000; 106:60.
4- Waisman Y,Zerem E,Amir L,Mimouni M.The Validity of the Urin screen Test for Early Detection of Urinary
Tract Infection in Children Pediatrics 1999;104:41.
5- Hoberman A, Wald ER, Reynolds EA,et al.Is Urine Culture Necessary to Rule Out Urinary Tract Infection in
Young Febrile Children? Pdiatr Infec Dis J 1996; 15: 304-9.
6- Hiraoka M, Hida Y,Hori C, et al.Urine Microscopy on a Counting Chamber for Diagnosis of Urinary Infection.
Acta Paediatr Jpn 1995; 37:27-30.
7- Perula de Torres LA, De Borja F,Martinez J, et al.The Validation of a Rapid Diagnostic Method for Urinary
Infection in the School-Age Population. Rev Clin Esp 1993; 192:209-13.
8- Lohr JA, Portilla MG, Geuder TG, et al.Making a Presumptive Diagnosis of Urinary Tract Infection by Using a
Urinalysis Performed in a On-Site Laboratory. J Pdiatr 1993; 122:22-25.
9- Pfaller M, Ringenberg B, Rames L, et al.The Usefulness of Screening Tests for Pyuria in Combination with
Culture in the Diagnosis of Urinary Tract Infection. Diagn Microbial Infect Dis 1987; 6(3):207-15.
10- Matthai J, Ramaswamy M.Urinalysis in Urinary Tract Infection.India J Pediatr 1995; 62(6)713-16.
11- Lin D, Huang F, Chiu N, et al.Comparison of Hemocytometer Leucocyte Counts and Standard Urinalysis for
Predicting Urinary Tract Infections in Febrile Infants.Pediatr Infect Dis J 2000;19:223-7.
12 - Lin D, Huang S, Lin CH, et al.Urinary Tract Infection in Febrile Infants Younger than Eight Weeks of Age.
Pediatrics 2000; 105:20.
13- Nelligan M, Doley A.Is a Negative Dipstick Urinalysis Good Enough to Exclude Urinary Tract Infection in
Pediatric Emergency Department Patients? Emerg Med 2003; 15(1):77-80.
14- Bachur R, Harper MB. Reliability of the Urinalysis for Predicting Urinary Tract Infection in Young Febrile
Children. Arch Pediatric Adolescent Med 2001; 155(1):60-65.