چگونگی کاربرد تستهای غربالگری ارتولانی و بارلو جهت تشخیص دررفتگی دیسپلاستیک هیپ نوزادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص ارتوپدی بیمارستان شهید مصطفی خمینی

2 متخصص اطفال بیمارستان دکتر شیخ

3 کارشناس مامائی

چکیده

مقدمه: دررفتگی دیسپلاستیک هیپ، یکی از اختلالات شایع مادرزادی در نوزادان است که با انجام تستهای ارتولانی و بارلو که توسط تمام مراجع علمی
توصیه شده اند به سادگی و زود، قابل تشخیص است. این مطالعه با هدف بررسی چگونگی کاربرد تستهای غربالگری ارتولانی و بارلو در معاینات بالینی نوزادان
جهت تشخیص دررفتگی هیپ، انجام شده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 1381 – 83 در بخش زایشگاه و نوزادان سالم مراکز دانشگاهی مشهد انجام شده است. 184 نوزاد در مرکز A و 229
نوزاد در مرکز B مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت انجام این تحقیق به دانشجوی مامائی ترم 8، طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، آموزش روش انجام معاینات بالینی و
آزمون ارتولانی و بارلو داده شد. این دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند تا به طور غیرمحسوس، انجام معاینات فوق را جهت غربالگری
نوزادان تحت نظر گرفتند. مشخصات فردی نوزادان، نتایج انجام آزمون ها، زمان تولد و ترخیص، در پرسشنامه ای جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده
با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی، پردازش شد.
نتایج: نتایج نشان داد که تنها 0/85% نوزادان در زایشگاه و 23/5% در بخش، توسط متخصص اطفال با تست ارتولانی و بارلو مورد معاینه قرار گرفته اند؛ البته
24/26% از نوزادن در بخش، خارج از کنترل دانشجویان معاینه شدند که از مطالعه خارج شدند.
نتیجه گیری: به دلیل افزایش دررفتگی دیسپلاستیک هیپ تشخیص داده نشده، این نتایج زنگ خطری است که می توان با آموزش و تأکید بر انجام این
تستها توسط کلیه معاینه کنندگان نوزادان، تعداد افراد معلول و هزینه درمانی و بازتوانی را به شدت کاهش داد و گامی مؤثر در جهت داشتن جامعه ای عاری از
ناتوانی های قابل پیشگیری برداشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Usage of Ortolani and Barlow Tests in Diagnosis of Dislocation Displasia of the Hip

نویسندگان [English]

  • A.R Reyhani 1
  • D Mahdibarzi 1
  • Gh. Faal 2
  • Sh. Aghaee 3
چکیده [English]

Introduction: Dislocation displasia of the hip (DDH) is one of the most common congenital deformities and early physical examination is the best method for diagnosis. Ortolani and Barlow are two famous tests suggested by almost all of text books and researche for early diagnosis of DDH. This study was done to evaluate their usage in neonatal physical examination.
Material and Methods: This descriptive study was done in labor wards and Neonatal wards of Mashhad Medical University Centers. 184 neonates in center A and 229 neonates in center B were studied. Midwifery students were taught about clinical examination and Ortolani and Barlo tests. They divided in to two groups and their 3 – month attempt in this field was observed. Data was gathered in a questionnaire and analyzed by SPSS, descriptive statistics and frequency distribution tables.
Result: Evaluation of 235 neonates who were born in two hospitals of Mashhad University (A center = 131, B center = 104) showed that only 0.85% of neonates have been evaluated by gynecologist, and 23.6% by podiatrist. 24.26% of neonates were out of controls that were not used in the study.
Conclusion: This study showed the danger alarm of increasing risk for neglected DDH. Teaching, and emphasizing on performance of these two tests can decrease handicapped population rate, cost of treatment and rehabilitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barlo
  • Ortolani
  • Screening test
  • Dislocation of displasia of the hip
1- Barlow TG. Early diagnosis and treatment covgenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg (Br) 1962; 44:292-
301.
2- Ritter MA. Congenital dislocation of hip in the newborn. AM J Dis child 1973; 30-2.
3- Fredens Borry N. the effect of early diagnosis of congenital dislocation of hip Acta Pediater Scand1976; 44:292-8.
4- Dezateuxc Godward S.Evaluation the national screening program for congenital dislocation of the hip. J Med
Screen 1995; 2: 200-6.
5- Pauline E, et al. Ar- evaluation of the adequacy of health visitor education for neonatal hip screening. Journal of
Advanced Nursing 1994; 20:815-821.
6- Finaly HVL, Maudsey RH, Busfield PI. Dislocable hip and dislocated hip in the newborn infant. BR Med J 1967;
17: 377-81.
7- Kernohan WG. Trainor BP, et al. Cost benefit appraisal of screening for congenital dislocation of the hip. Journal
of Management in Medicine 1990; 4: 230-235.
8- Lennox I et al. failures of screening and management of congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg (Br)
1993; 578:72.
9- Klisic P, et al. Prevention, care and screening of hip of newborn infants. Acta Orthop Belg 1990; 56(1(Pt A)):95-
102.
10- Schiavon R, et al. Results of specific neonatal screening for congenital dysplasia of the hip at the Vicenza
Hospital. Pediatr Med Chir 1995 Sep-Oct; 17(5):431-4 PMID: 8684999.
11- Cervone de Martino M, et al. Neonatal screening for congenital hip dislocation. Indicated of ultrasonography
from a systematic study correlation clinical finding and ultrasonography. Rev Chir Ortho Reparatric Appar Mot
1994; 80(4):320-3 PMID: 7740133.
12- El- Shazly M, et al. Relibility of Barlow and ortolani tests for neonatal hip instability. J Med Screen.1994 jul;
1(3): 165-8.
13- Aronsson D d, et al, Developmental dysplasia of the hip. Pediatrics1994 Aug; 94(2 pt 1): 201- 8.
14- paton R W, et al. Ultrasound screening for hips at risk in developmental dysplasia. Is worth it? JBJS 1999 Mar;
81(2): 255-8.
15- Holen Kj, et al. universal or selective screening of the neonate hip using ultrasound? A prospective randomized
trial of 15,529 newborn infant, JBJS Br 2002 Aug; 84 (6): 886-90.
16- Dezateux C, et al. performance, treatment pathways, and effect of alternative policy option for screening for
developmental dysplasia of the hip in the U.K. Arch Dis Child. 2003 Sep; 88 (9): 753-9.
17- Giana kopoulou C, et al. neonatal screening for developmental dysplasia of the hip on the maternity wards in
crete. Clin Exp Obstet Gynecol 2002; 29(2): 148-52.
18- Shipman SA, et al. screening for developmental dysplasia of the hip. Pediatrics 2006 Mar; 117(3): e 557-76
19- Desprechin's B, et al, Screening for developmental dysplasia of the hip, JBR. 2007 Jan-Feb; 90(1): 4-5.