پیشگیری فاسیکولاسیون ناشی از ساکسینیل کولین با لیدوکائین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیهوشی

2 متخصص بیهوشی

3 کارشناس پرستاری (بیهوشی) - بیمارستان امام رضا (ع)

چکیده

ساکسنیل کولین، شل کننده عضلانی دپولاریزان است که به علت شروع اثر سریع و کوتاه بودن مدت اثر ، در موارد اورژانس و اعمال کوتاه مورد توجه قـرار
دارد؛ اما با عوارض متعدد همراه است که پیشگیری از فاسیکولاسیون تا حد زیادی از این عوارض می کاهد . هدف این مطالعه بررسـی اثـر لیـدوکائین بـر کـاهش
شدت و بروز فاسیکولاسیون به دنبال ساکینیل کولین است.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1385 در بخش جراحی گوش و حلق و بینی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شده است. در ایـن تحقیـق
40 بیمار با ASAI و جراحی گوش و حلق و بینی، به صورت تصادفی بـه دو گـروه20 نفـره تقـسیم شـدند. در گـروه کنتـرل، سـوفنتانیل 0/2 µg/kg، پروپوفـول
2/5 mg/kg و ساکسنیل کولین 1/5 mg/kg تجویز شد و در گروه مورد، یک دقیقه قبل از تجویز ساکسینیل کولین، لیدوکائین1 mg/kg تجویز گردید و بروز
و شدت فاسیکولاسیون و وضعیت لوله گذاری تراشه، مورد ارزیابی قرار گرفت. مشخصات فردی، شدت فاسیکولاسیون و نتایج بـی هوشـی ، در بـرگ مـشاهده و
پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی، آزمونهای تی و کای اسکوئرو والیس و کای دو، پردازش شد.
نتایج: پس از بررسی آماری، نتایج متغیرهای مستقل تفاوت معنی دار نداشت . با بررسی آزمون کای دو، اختلاف آماری واضحی بین گروه کنترل و مـورد، از
نظر شیوع فاسیکولاسیون، وجود داشت؛ ولی از نظر شدت فاسیکولاسیون و وضعیت لوله گذاری تراشه اختلاف آماری واضح وجود نداشت.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که لیدوکائین 1 mg/kg قبل از القاء، میزان بروز فاسیکولاسیون به علت ساکسینیل کولین را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Succinylcholine-Induced Fasciculation Prevention, with Lidocaine

نویسندگان [English]

  • M Taghavi 1
  • M Razavi 2
  • H Yavari 3
چکیده [English]

Introduction: Succinylcholine is a depolarizing muscular relaxant with rapid onset and short-acting effect. It is of considerable usage in emergency conditions and short - term surgeries; but has several side effects, a great deal of which will be reduced by prevention of fasciculation.
Material and Methodes:This clinical – trial stady was done in the year 2006 In Ear, Nose, Throat department of Imam Reza Hospital.40 patients with ASA Ι and ENT operations categorized randomly into two similar groups. Control group recieved sufentanyl 0.2 mg/kg, propofol 2.5 µg/kg and succinylcholine 1.5 mg/kg. In case group lidocaine 1mg/kg and after 1 min succinycholine was administered. Incidence and severity of fasciculation and quality of intubation were evaluated. Data was analyzed by descriptive statistics, T – test, χ – square, valis, and χ2.
Results:Demographic parameters were not different significantly according χ2 test. There was significant difference regarding the incidence of fasciculation but there was no significant difference with respect to the intensity of fasciculation and quality of intubation.
Conclusion: This study showed that lidocaine 1mg/kg before induction decreases succinylcholine-induced fasciculation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succinylcholine
  • Lidocaine
  • Fasciculation
  • Propofol
1- Lepage L, Schicle F, Gueguen R, et al. Total cholinesterase in plasma: Biological variations and reference
limits.Clin Chem 1985; 31:546-550.
2- Jensen FS, Viby-Mogensen J. Plasma cholinesterase and abnormal reaction to succinylcholine: Twenty years
experience with the Danish cholinesterase Research Unit.Acta Anaestesiol Scand 39: 1995; 259-261.
3- Schereiber JU, Lysakowaski C, Fuchs-Buder T, et al. Prevention of succinylcholine-induced fasciculation and
myalgia: A Meta-analysis of Randomized Trials. Anesthesiology, 2005; 103(4): 877-884.
4- Brodsky JB, Brock-Utne JG, Samuel SI. Pancuronium pretreatment and post-succinylcholine myalgia.
Anesthesiology1979; 51:259-261.
5- Birch AAJr, Mitchell GD, Playford GA, et al. Changes in serum potassium response to succinylcholine following
trauma.JAMA1969; 210: 490-493.
6- Harriso GG, Issacs H:Malignant hyperthermia: An historical vignette. Anaesthesia, 1992; 47: 54.
7- Kararmaz A,Kaya S, Turhanuglu M, et al. Effects of high-dose propofol on succinylcholine-induced
fasciculations and myalgia.Acta Anaesthesiol Scand 2003; 47(2):180.
8- Mingus Ml,Herlich A, Eisenkraft JB: Attenuation of suxamethonium myalgias. Effect of midazolam and
vecuronium. Anaesthesia 1990; 45:834-837.
9- Manatak AD, Arnaoutoglu HM, Tefa LK, et al. Continuous propofol administration for suxamethonium-induced
postoperative myalgia: Anaesthesia 1999; 54(5):419-422.