بررسی ارگانیسمهای عامل آندوکاردیت عفونی در کودکان طی ده سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار قلب کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 -متخصص بیماریهای کودکان ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 متخصص بیماریهای کودکان ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 -متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 پزشک عمومی ، مرکز تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 -پزشک عمومی ، مرکز تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
آندوکاردیت عفونی یک بیماری با مرگ ومیر و معلولیتهای زیاد در کودکان به خصوص در مبتلایان بیماری مادرزادی قلبی میباشد. هدف از مطالعه ما بررسی  توصیفی جامع روی عوامل موثر در آندوکاردیت عفونی کودکان در مشهد با هدف اختصاصی روی کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی میباشد.
روش کار
 این مطالعه توصیفی مقطعی روی 19 کودک دچار آندوکاردیت با سن کمتر از 18 سال  بستری طی  سالهای81 13تا 1391 در بخش قلب کودکان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.  علائم بالینی ، عوامل خطر  ، بیماریهای زمینه ای قلبی، نتایج  آزمایشگاهی -اکوکاردیو گرافی ارزیابی شد . پس از گردآوری اطلاعات ، داده ها با استفاده از مشاوره آماری و نرم افزار SPSS  بررسی شدند.
نتایج
آندوکاردیت در 21.1 ٪ کودکان با  بیماری عفونی زمینه ای قبلی دیده شد. در بررسی نتایج کشت خون استافیلوکوک طلایی شایعترین جرم میکروبی( 21 ٪)بود و استافیلوکوک کوآگولاز منفی، استافیلوکوک اپیدرمیس و کوکسی گرم منفی هر کدام تنها در یک بیمار دیده شد. کاتتر وریدی و یا نافی در 10.6 ٪ بیماران وجود داشت. شایعترین علت زمینه ای وجود بیماری مادرزادی قلبی( 47.7 ٪ )بود. عمل جراحی در 7 بیمار (36.8٪) به علت بیماری مادرزاردی قلبی  قبل از  ابتلا به آندوکاردیت ودر 2 بیمار(10.5 ٪)  جهت برداشتن وژتاسیونها پس از ابتلا به آندوکاردیت انجام شد. رابطه معناداری بین زمان جراحی با جرم میکروبی وجود نداشت (P=0.069).  18 بیمار (94.7 ٪)  وژتاسیون قلبی داشتند. یک کودک (5.2٪) فوت نمود.
نتیجه گیری
نظر به اثرات جبران ناپذیر آندوکاردیت عفونی در کودکان به نظر میرسد ظن بالینی قوی و ملاحظه علل زمینه ای بویژه در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی و نیز توجه به نتیجه  کشت خون درکاهش مرگ و میر وعوارض آندوکاردیت مهم و حیاتی میباشد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of organisms causing infectious endocarditis in children during 10 years

نویسندگان [English]

  • Hasan Mottaghi Moghadam 1
  • Mohsen Horri 1
  • Saghi Elmi 2
  • Nasrin Motevalli Haghi 3
  • Reza Erfani Sayyar 4
  • Shaghayegh Rahmani 5
  • Sam Elmi 6
1 Associate of pediatric cardiologist, pediatric department in Emam Reza hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Pediatrician, pediatric department in Emam Reza hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Pediatrician, pediatric department in Emam Reza hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Anesthesiologist , Intensive Care Unit (ICU) department in Emam Reza hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 General physician, health investigation center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 General physician, health investigation center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction :   : Infective endocarditis is a disorder with high mortality and morbidity  in children specially in whom with Congenital Heart Disease(CHD) .The target of our study is a description  of the factors affecting  pediatric Infective endocarditis  particularly in whom with CHD  in Mashhad.
 
Method :   this cross-sectional  study  includes 19 patients less than 18 years old  with endocarditis  hospitalized in the Department of Pediatric Cardiology( University of Mashhad Medical Sciences) between 1381 to1391.Clinical symptoms, risk factors, underlying  heart disease ,laboratory- echocardiogeraphic results were studied. Finally data were  analyzed by using SPSS 16 software.
.
Results: Endocarditis  were seen in 21.1% of children with previous underlying infectious disease. According to results of blood cultures Staphylococcus aurous was the most common crime ( 21%).Each of  Coagulase-negative staphylococci, Staphylococcus epidermidis and gram-negative cocci were seen in just one patient.10.6% of children had Umbilical /vein catheter history. The most common underlying factor was congenital heart disease (47.7%). Having history of surgery in 7(36.8%) patients due to CHD before endocarditis were detected .Vegetation were  resected in 2 (10.5%)children  as a treatment after endocarditis .There was no significant difference between time of surgery and microbial crime(p-value= 0.069). Cardiac vegetation was seen in 18 children(94.7%).One child (5.2%) died.
Conclusion: According to irrecoverable effects of infectious endocarditis in children, it seems that strong clinical suspicion also considering of  underlying causes and negative results of blood cultures , especially in children with congenital heart disease can be crucial in  reducing mortality and complications of infectious endocarditis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • infectious endocarditis
  • Staphylococcus aurous
  • congenital heart disease