دوره و شماره: دوره 58، شماره 9، آذر و دی 1394، صفحه 481-546 (آذر- دی) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر سرترالین برCRP بیماران مبتلا به افسردگی تحت همودیالیز مزمن

صفحه 481-488

نرگس السادات زاهد؛ مرجان شریفی؛ مریم قسامی


5. تاثیر عوامل اقلیمی آب و هوایی بر روند بیماری سالک در مشهد طی دو دهه گذشته (1392-1371)

صفحه 516-522

شهاب گلوی زاده رحیم؛ عبدالمجید فتی؛ ویدا وکیلی؛ مهدی زارعان


6. بررسی ارگانیسمهای عامل آندوکاردیت عفونی در کودکان طی ده سال

صفحه 523-530

حسن متقی مقدم؛ محسن حری؛ ساقی علمی؛ نسرین متولی حقی؛ رضا عرفانی سیار؛ شقایق رحمانی؛ سام علمی


7. بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند بروز بیماری تب مالت در استان خراسان رضوی

صفحه 531-538

سهیل هشترخانی؛ معصومه اکبری؛ لیدا جراحی؛ کبری اطمینانی


8. مقایسه فراوانی واریس ورید های اندام تحتانی وعوامل شغلی مرتبط با آن در کارکنان درمانی و اداری

صفحه 539-546

فرزانه رحیم پور؛ لحیا افشاری صالح؛ سیده نگار اسعدی؛ لیدا جراحی؛ احسان رفیعی منش؛ علی پور اکبر؛ سمانه اسفندیاری