دوره و شماره: دوره 58، شماره 9، آذر و دی 1394، صفحه 481-546 (آذر- دی) 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر سرترالین برCRP بیماران مبتلا به افسردگی تحت همودیالیز مزمن

صفحه 481-488

نرگس السادات زاهد؛ مرجان شریفی؛ مریم قسامی


تاثیر عوامل اقلیمی آب و هوایی بر روند بیماری سالک در مشهد طی دو دهه گذشته (1392-1371)

صفحه 516-522

شهاب گلوی زاده رحیم؛ عبدالمجید فتی؛ ویدا وکیلی؛ مهدی زارعان


بررسی ارگانیسمهای عامل آندوکاردیت عفونی در کودکان طی ده سال

صفحه 523-530

حسن متقی مقدم؛ محسن حری؛ ساقی علمی؛ نسرین متولی حقی؛ رضا عرفانی سیار؛ شقایق رحمانی؛ سام علمی


مقایسه فراوانی واریس ورید های اندام تحتانی وعوامل شغلی مرتبط با آن در کارکنان درمانی و اداری

صفحه 539-546

فرزانه رحیم پور؛ لحیا افشاری صالح؛ سیده نگار اسعدی؛ لیدا جراحی؛ احسان رفیعی منش؛ علی پور اکبر؛ سمانه اسفندیاری