بررسی وجود تروپونین I قلبی در سرم بیماران با حمله حاد بیماری انسدادی مزمن ریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ریه ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه قلب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه آمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) بیماری با محدودیت جریان هوا است که به طور کامل برگشت پذیر نیست این نوع بیماری تخمین زده می شود که تاسال 2020  سومین علت مرگ ومیر خواهد بود. کیفیت زندگی بیماران COPD از نظر سلامتی با تعداد وشعله ور شدن بیماری رابطه دارد. بیومارکرهایی مانند تروپونین I قلبی سرم، علاوه بر بیماریهای قلبی ممکن است در بیماری COPD طی حمله حاد شعله ور شدن نیز مثبت بوده و در بیماران بستری شده، نقش پروگنوستیک داشته باشد.
روش کار
این مطالعه توصیفی مقطعی آینده نگر بر بیماران با حمله حاد COPD از دی‌ماه 1388 تا اسفند ماه 1389 انجام شد. با توجه به محدودیت دسترسی به بیماران مبتلا به حمله حاد COPD، حجم نمونه به صورت غیر احتمالی، آسان و در دسترس تعیین گردید. در طی این مدت، حدود 72 نفر وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو، دقیق فیشر و تی تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
تروپونین I قلبی در افراد، ارتباطی با سن یا جنس نداشت. همچنین، تروپونین I قلبی با میانگین سطح دی‌اکسید خون شریانی و FEV1 ارتباطی نداشت. اما میانگین سطح اکسیژن خون شریانی در بیماران با تروپونین I قلبی سرم منفی، 25/10±40/44 و در بیماران با تروپونین I قلبی سرم مثبت، 77/15±97/50 میلی‌متر جیوه بود که اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مشاهده شد (03/0p=).
نتیجه گیری
در افراد دارای تروپونین I قلبی سرم مثبت، سطح اکسیژن خون بیشتر از افراد تروپونین I قلبی سرم منفی بود که می‌تواند به علت تجویز اکسیژن بیشتر به علت حال عمومی بدتر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Serum Cardiac “Troponin I” in Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

نویسندگان [English]

  • Fariba Rezaeetalab 1
  • Afsoon Fazlinejad 2
  • MohammadTaghi Shakeri 3
1 Associate professor of pulmonary disease, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate professor of Cardiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate professor of Vital Statistics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a limiting air flow disease that does not cure completely, and is estimated that will be the third cause of death until 2020. COPD exacerbation is the main cause of reception of patients with status COPD in hospitals. Life quality in patients with COPD is related to frequency of attacks. Biomarkers such as serum cardiac troponin I, like cardiac diseases, may become positive in COPD during acute attacks and may have a prognostic role in patients admitted due to COPD.
Materials and Methods
Patients with COPD exacerbation presented and admitted in Imam Reza hospital and Research center of pulmonary diseases from Jan 2010 to Mar 2011enrolled for our study. Sample size was determined as non-randomized, simple and available and was estimated 72 patients.
Results
In our patients, cardiac troponin I did not have any relationship with sex or age, mean arterial blood CO2, and FEV1, but mean arterial blood O2 in patients with negative cardiac troponin I, was 44.40±10.25 and in patients with positive cardiac troponin I, was 50.97±15.77 mmHg, that had significant difference (p=0.03).
Conclusion
In positive cardiac troponin I patients, arterial blood O2 was more than patients with negative cardiac troponin I; that may be due to prescription of more oxygen due to worse clinical status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic Obstructive Pulmonary Disease
  • Exacerbation
  • Troponin I