بررسی مقایسه‎ای تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در خانم‎های چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

2 - استادیار گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

3 استادیار گروه روماتولوژی، مرکز تحقیقات بیماری های روماتیسمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 -استادیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت‌ها‌ی ترافیکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

5 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

مقدمه
سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) شایع‎ترین بیماری غدد درون ریز در زنان قبل از سنین یائسگی می‎باشد. تنظیم رژیم غذایی و برنامه‎های ورزشی، خط اول درمان این بیماران است،با این حال مطالعات مختلف نتایج متفاوتی را نشان داده اند. پژوهش حاضر تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی را بر علائم بالینی و آزمایشگاهیخانم‎های چاق مبتلا به PCOS بررسی نموده است.
روش کار
پنجاه زن مبتلا به  PCOS ضمن درمان‎ متداول بیماری، به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه مورد تحت برنامه رژیم غذایی و فعالیت ورزشی به مدت 12 هفته قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیکی، وضعیت قاعدگی، هیپرآندروژنمی، آزمایشات بیوشیمیایی، هورمونی و سونوگرافی شکمی، در آغاز و انتهای مطالعه در دو گروه بررسی و مقایسه شد.
نتایج
میانگین (انحراف معیار) سنی و شاخص توده بدنی در گروه مورد به ترتیب (13/4) 29/25 سال و kg/m2 (85/4) 4/31 و در گروه شاهد به ترتیب (96/3) 11/22 سال وkg/m2 (81/3) 81/28 بود. انجام فعالیت ورزشی و رژیم غذایی باعث تغییر در مقادیر آزمایشات هورمون محرک فولیکولی (FSH )، هورمون لوتینیزه کننده (LH)، تستسترون تام، تستسترون آزاد، استرادیول، گلوبولین باند شونده به هورمون جنسی (SHBG)، تری یدوتیرونین (T3)، تیروکسین (T4)، TSH،17هیدروکسی پروژسترون، تری گلیسیرید و کلسترول تام شده و با بهبود شاخص توده بدنی (BMI)، الیگومنوره، وضعیت هیرسوتیسم، آکنه، آلوپسی ویافته های سونو گرافی همراه بود.
نتیجه گیری
 برنامه ورزشی منظم و رژیم غذایی در کنار سایر درمان‎های دارویی بیماران مبتلا  به  PCOS توصیه می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Diet and Physical Activity on Obese Women with Polycystic Ovary Syndrome

نویسندگان [English]

  • Zahra Mehdizadeh Tourzani 1
  • Mani Mirfeizi 2
  • Seyedeh Zahra Mirfeizi 3
  • Mohammad Asghari Jafarabadi 4
  • Shahla Hojat 5
1 MSc of Midwifery, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant professor of Midwifery, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor of Romatology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor of Biostatistics, Tabriz Health Services Management Research Center, Faculty of Health and Nutrition,Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
5 Assistant professor of exercise physiology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction
Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is the most common endocrinopathy in women before menopause. However, changing the life style is mentioned as the first line of therapeutic strategy; the researches have shown the different results. The purpose of this study was to investigate the effects of a conducted program based on diet and physical activity on clinical and laboratory characteristics of obese PCOS women.
Materials and Methods
Fifty women with PCOS randomly divided into two groups. The intervention plan consisted of a 12-week exercise and diet program for one of the group, while the other did not receive such interventions. Participant’s characteristics including demographic, menstrual status, clinical characteristics of hyper-androgenemia, as well as biochemical, hormonal and abdominal ultra-sonography data were evaluated at baseline and 3 months after intervention.
Results
The mean (Standard deviation) of age and body mass index (BMI) were 25.9 (4.13) year, 22.11 (3.96) year and 31.4 (4.85) kg/m2 and 28.81 (3.81) kg/m2 in experimental and control groups respectively. There were significant differences between experimental and control groups for follicle stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH) (p=0.01), total testosterone (p=0.005), free testosterone (p=0.004), estradiol (p=0.03), sex- hormone bounding globulin (SHBG), triiodotyronine (T3), thyroxine (T4) and TSH (p=0.001), 17 hydroxy progesterone and triglycerides (p=0.03), total cholesterol (p=0.05), BMI (p=0.03), the ultrasound exam, oligomenorrhea, hirsutism and acne (p <0.001) and alopecia (p=0.01).
Conclusion
Regular exercise and dietary intervention can be recommended as non-pharmacological interventions to PCOS patients

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diet
  • Physical Activity
  • Polycystic Ovarian Syndrome