تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان خراسان رضوی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 - متخصص بیماریهای عفونی، مشهد، ایران

چکیده

 مقدمه
 ایران وخراسان یکی از مناطقی است که تب هموراژیک کریمه کنگو  در آن مشکل آفرین است. اهداف اصلی این مطالعه تعیین مهم ترین ویژگیهای بالینی، آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک وعوامل خطر اکتساب بیماری و عوارض آن است.
روش کار
 این یک مطالعه توصیفی مقطعی است که بر پرونده 29 نفر از بیماران قطعی مراجعه کننده درفاصله زمانی 1385- 1390 در استان خراسان رضوی انجام شد. جنبه های بالینی، آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک و دموگرافیک مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
 از29  بیمار مبتلا 12 مورد (4/41%) مونث و17 مورد (6/58%) مذکر بودند. میانگین سن موارد قطعی31 (15±) سال بود. فصل مراجعه بیماران در فصل تابستان بود. تابلوی بیماری به ترتیب شیوع شامل: تب (1/93%)، تهوع واستفراغ (9/75%)، سردرد (4/72%)، درد عضلانی(4/72%)، خونریزی(4/72%) بود. اختلالات آزمایشگاهی شایع شامل آنمی لوکوپنی ترومبوسیتوپنی، افزایش میزان آنزیمهای کبدی،  افزایش  زمان خونریزی زمان پروترومبین می باشد. تماس با دام، کارگری کشتارگاه، مصرف جگر خام، سکونت در روستا واشتغال به حرف پزشکی از عوامل خطر اکتساب عفونت  است. دوره کمون در بیماران (1±3) بود. شایعترین تشخیص افتراقی(2/17%)، ترمبوسیتوپنی ایدیوپاتیک ایمیون بود.
 نتیجه گیری
تماس با دام، کارگری کشتارگاه، مصرف جگر خام و سکونت در روستا واشتغال به حرف پزشکی و نیز دوره کمون کوتاه (1±3)، افزایش بیشتر میزان لاکتات دهیدروناژسرم، اسپارتات ترانسفرازسرم، لکوسیتوز وکاهش بیشتر تعداد پلاکت با احتمال بیشتر اثبات تشخیص بیماری همراه است. افزایش شدت لکوسیتوزو افزایش خونریزیهای حیاتی گوارشی وتنفسی با افزایش خطر مرگ در بیماران فوت شده همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crimean Congo hemorrhagic fever in the Razavi Khorasan province of Iran

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Heydari 1
  • Masoudreza Movahed Danesh 2
1 Associate Professor of Infection Disease, Mashhad Universitiy of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Specialist in Infection Disease, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
CCHF is a health problem in Iran and khorasan. The main purpose of this study was to determine the most important clinical characteristics, complications and risk factors   of disease acquisition.
Materials and Methods:
 In this case-series study, 29 patients with confirmed diagnosis of CCHF, reported to the health center of Khorasan, province of Iran were studied. Epidemiologic, demographic and clinical picture were examined.
Results
In this study, 12 (41.1%) cases were male and 17 (58.6%) were female, with a mean age of 31 (±15) years. Most of patients were admitted in summer.Clinical features included: high fever (93.1%), nausea & vomiting (75.9%), headache (72.4%), myalgia (72.4%), hemorrhagia (72.4%). Laboratory abnormalities were: anemia, leukopenia, thrombocytopenia, increased AST/ALT levels, prolonged bleeding time, prothrombin time (PT), and activated partial thromboplastin time (PTT). Contact with livestock, working in slaughterhouse, consumption of Crude liver, and living in the village were risk factors for acquisition of infection. The incubation period was 3 (±1). The most common differential diagnosis was immune (idiopathic) thrombocytopenia (17.2%).
Conclusion
Contact with livestock, working in slaughterhouse, consumption of raw liver, and living in villages, the short incubation period [3 (±1)] ,further increase in lactate dehydrgenase & aspartate transferase levels, leukocytosis and further reduction in platelet count, are more likely to prove the diagnosis of disease . Risk factors of death included: severe leukocytosis, critical bleeding (respiratory & gastrointestinal).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimean congo hemorrhagic fever
  • Epidemiology
  • Infection