مقایسه مارکر التهابی HS-CRP ، تری گلیسرید، LDL-c و HDL-c در زنان میانسال فعال و غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 - استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

3 مربی و کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
نتایج پژوهش ها نشان می دهد که بین بیماری های قلبی- عروقی و کم تحرکی رابطه وجود دارد. به علاوه نشانگرهای جدید بیماری های قلبی- عروقی در پیش بینی بروز این بیماری ها از حساسیت بیشتری برخوردارند. هدف این پژوهش مقایسه مارکر التهابیHS-CRP و نیمرخ لیپیدی در زنان میانسال فعال و غیرفعال است.
روش کار
این پژوهش از نوع مورد شاهدی و علی- مقایسه ای است که در سال 1390 در مشهد انجام شده است. 30 زن در این پژوهش شرکت نمودند و به طور تصادفی، در دو گروه فعال (14 نفر) و غیرفعال (14 نفر)  قرارگرفتند. گروه فعال به مدت یکسال سابقه فعالیت ورزشی منظم داشتند، گروه غیرفعال زنانی بودند که در یکسال گذشته، هیچ گونه سابقه فعالیت ورزشی نداشتند. در این پژوهش از آزمون کولوموگروف- اسمیرنف جهت فرض طبیعی بودن داده ها و از آزمون تی در گروه های مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده شد (p<0/05).
نتایج
نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در میزان HS-CRP و  HDL-cسرم زنان فعال و غیرفعال وجود دارد (p<0/05). اما در سطح LDL-c و TG سرم دو گروه تفاوت معنادار مشاهده نگردید (p>0/05).
نتیجه گیری
با توجه به کاهش معنادار HS-CRP و افزایش معنادار HDL-c سرم، فعالیت های بدنی منظم احتمالأ می تواند در پیشگیری از بروز بیماری های قلبی- عروقی در زنان میانسال دارای اضافه وزن موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of HS-CRP, TG, LDL-c and HDL-c in Active and Non Active Middle-aged Women

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ramezanpour 1
  • Seyed Mahmoud Hejazi 2
  • Masoumeh Hosseinnezhad 3
1 Assistant professor of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant professor of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 M.Sc in Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Results of studies revealed that there is relationship between cardio-vascular diseases and sedentary lifestyle. According to these results, the new markers of cardio-vascular diseases are more sensitive in predicting these diseases. The purpose of this study was to compare the inflammatory marker of HS-CRP and TG, LDL-c and HDL-c in active and non-at HS-CRP, TG, LDL-c, HDL-c, activemiddle-aged women ive and middle-aged women.
 Materials and Methods
The present research was causal-comparative. A total of 30 women with the mean age of: 41/34±3/51 year, heigh: 158/89±5/136 cm, weight: 76/69±4/749 kg, BMI: 27/61±1/96 kg/m2 participated in this research. They were randomly divided in to two groups (active group, n=15, non-active group, n=14). Active group of women had regular physical activity for one year and non active group didn`t have any physical activity in the past year. In this study, the Kulumogrof-Smirnof test to assume normality of data and also independent groups T-test were used to compare means.                                                                                    Results
Findings showed that there were significant differences in the level of Hs-CRP (P=0/001) and HDL-c (P=0/001) in active and non-active groups. But there was no significant difference between the two groups in the level of LDL-c (P=0/982) and TG (P=0/777).
Conclusion
According to the results regular physical activities can probably be effective in preventing cardio-vascular diseases in overweight middle-aged women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hs-CRP
  • HDL-C
  • LDL-c
  • TG