بررسی ارتباط بین نسبت آلبومین به کراتینین ادرار با متغیرهای گازومتری در بیماران با بیماری انسدادی مزمن ریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار نفرولوژی، مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 - دانشیار بیماری های ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 پزشک عمومی، مشهد، ایران

4 استادیار بیماری های ریه ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 فوق تخصص نفرولوژی، ، مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه
بررسی ارتباط بین  نسبت آلبومین به کراتینین ادرار    (UACR)با متغیرهای گازومتری در بیماران با  بیماری انسدادی مزمن ریه هدف از این مطالعه است.
روش  کار
 این مطالعه مقطعی توصیفی در بیمارستان امام رضا مشهد درسال1389 انجام شد. تعداد 21 بیمار (13 مرد و 8 زن ) با بیماری انسدادی مزمن ریه که به علت تشدید حاد بیماری در بیمارستان بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی UACR، متغیر های گاز خون شریانی (PH, PO2 ,PCO2) اندازه گیری شد. مقادیر UACR بین 30 - 300 میلی گرم به گرم به عنوان میکروآلبومینوری در نظر گرفته شد.از آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط بین UACR و     متغیر های گازومتری استفاده شد.
نتایج
میانگین سنی بیماران20/10 ± 84 /68 سال بود. میکرو آلبومینوری در 9بیمار (43% )تشخیص داده شد. ارتباط     معنا دار و معکوسی بین UACR و PaO2 مشاهده شد (0001/0p<، 40/0-.r=). ولی با سایر متغیر های گازومتری ارتباط معنا داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده میکروآلبومینوری در بیماران COPD به کرات وجود داشته و با هیپوکسیمی مرتبط می باشد. مطالعات بیشتر به منظور تعیین این که آیا این تغییرات پیشرونده هستند یا ارتباط پیشگویی کننده ای ضروری می باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation of Urinary Albumin Creatinine Ratio with Gasometric Parameters in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Zeraati 1
  • Fariba Rezaeetalab 2
  • Yasamin Nosrat 3
  • Farzaneh Sharifipour 1
  • Shahrzad Mohammadzadeh Lari 4
  • Seyed Seifollah Beladi Mousavi 5
1 Assistant Professor of Nephrology, Kidney transplantation Complications Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ,Iran
2 Associate Professor of pulmonary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 General Physician, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor of pulmonary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Associate Professor of Nephrology, Chronic Renal Failure Research Center, Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction
To assess urinary albumin rate (urinary albumin to creatinine ratio: UACR) in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and to determine its correlation with gasometrical parameters
Materials and Methods
In this description cross-sectional study, twenty-one cases (Male: 13, Female: 8) with COPD who had been hospitalized because of an acute exacerbation were included. We measured UACR, arterial blood gas analysis (Pa O₂, pH and pCO2). UACR between 30 to 300 mg/gr was accepted as microalbuminuria. Pearson’s correlation coefficient method was used to assess correlation between UACR with gasometrical parameters.
Results
The mean age of patients was 64.84 ± 10.20.  Microalbuminuria was detected in 9 (56%) subjects. There was a negative correlation between PaO₂ and UACR (r = -0.40, P < 0.001). There was no relation between the UACR values and arterial pH and pCO2.
Conclusion
Based on the results in COPD patients, Microalbuminuria was common and may have relation with hypoxemia in them. Further studies are necessary to determine whether these changes are progressive or have any prognostic relevance in patients with COPD.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic Obstructive Pulmonary Disease
  • Gasometry
  • Urinary Albumin to Creatinine Ratio