مقایسه اثربخشی آموزش آرامسازی عضلانی بر کاهش خشم و کنترل قندخون در بیماران دیابتی نوع یک ودو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 استادیار گروه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ساری، ساری، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

مقدمه
 هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش آرامسازی عضلانی بر کنترل قند خون و کاهش خشم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 است.
روش کار
این مطالعه مورد شاهدی در سال 1391در شهر ساری انجام شد. جامعه آماری، بیماران دیابتی عضو انجمن دیابت طبرستان شهر ساری بودند. 20 نفر از بیماران دیابتی نوع یک و 20 نفر از بیماران دیابتی نوع دو ، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه 10 نفره کنترل 1و 2 و آزمایش 1 و 2 قرار گرفتند . برای پیش آزمون نمرات پرسشنامه خشم اسپیلبرگر2، آزمایش Hba1c 6 ماهه اخیر این بیماران ثبت شد. پس از آن گروه های آزمایش به صورت جداگانه در یک دوره آموزش آرامسازی عضلانی که طی 6 جلسه 5/1 ساعته هفتگی و به صورت گروهی برگزار شد، شرکت کردند. 3 ماه بعد از آغاز آموزش بیماران به پرسشنامه خشم اسپیلبرگر پاسخ دادند و آزمایش خون در مورد هر چهار گروه کنترل و آزمایش اجرا شد.برای تحلیل داده ها، از آمار توصیفی، آزمون لوین، تحلیل کوواریانس و آزمون تی مستقل استفاده شد.
نتایج
 پس از آموزش ، میانگین قند خون و خشم در هر دو گروه بیماران دیابتی تحت آموزش به طور معنی داری کاهش یافته بود (05/0p=)  ولی بین بیماران دیابتی نوع یک و دو از نظر اثربخشی آرامسازی بر کنترل قند خون (69/0p=) و کاهش خشم (08/0p=) تفاوت معناداری یافت نشد.
 نتیجه گیری
 آرامسازی عضلانی بر کاهش خشم وکنترل بهتر قندخون موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Effectiveness Relaxation Training on Anger Reduction and Blood Glucose Control in One and Two Diabetics Patients

نویسندگان [English]

  • Maryam Asaadi 1
  • Abdolhakim Tirgari 2
  • Ramezan Hasanzadeh 3
1 MSc in clinical psychology, Islamic Azad University of sari, Sari, Iran
2 Assistant professor of medicine, Sari Universitiy of Medical Sciences, Sari, Iran
3 Associate Professor of psychology, Islamic Azad University of sari, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction
Diabetes is one of the most common and the most complicated disease in the world. This study was done to evaluate and compare the effectiveness of relaxation on blood sugar control and reduce anger in patient with diabetes type one and two.
Materials and Methods
Statistical society comprised all diabetic patients’ who were members of Tabarestan association located in sari city. Between them 40 people were selected by the available sampling method. In each experimental group 10 people and in each control group 10 people were allocated randomly. In pretest for each patient, the last 6 HbA1c test and anger inventory scores were recorded. The muscle relaxation training techniques for 6 sessions as a weekly 90 minutes in each experimental group was held at the forum. Diabetic patients types one and two were trained in separate groups.Then 3 months after the beginning of training, all patients in the experimental and control groups were tested for HbA1c and they again filled the anger inventory. For data analysis of research and test hypothesis, the descriptive statistics, t independent, Levin test and covariance analysis were used.
Results
The results showed that relaxation training on glucose control and reduction of anger in patients with diabetes types one and two is effective (P=0/05). And there was no difference between the two groups in the effectiveness of relaxation on controlling the blood glucose (P=0/69) and reduction of anger (P=0/08).
Conclusion
Muscle relaxation is effective on reducing the anger and better control of blood glucose.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • type one diabetes
  • Type two diabetes
  • Anger
  • Relaxation
  • Hemoglobin glycosylated