بررسی فراوانی ده ساله انواع تومورهای خوشخیم استخوانی در بیماران بستری شده یک مرکز دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار گروه ارتوپدی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه ارتوپدی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
بیشتر تومورهای خوش خیم استخوانی  بدون علامتند. برخی از آنها مثل استئوکندروما و تومور باسلول ژانت، توانایی تبدیل شدن به تومور بدخیم را دارند. بنابراین با تشخیص سریع نوع تومور از عوارض فیزیکی منفی تومورهای بدخیم، جلوگیری می شود.
روش کار
 این مطالعه توصیفی گذشته نگر در بیماران بستری شده با تشخیص بالینی تومور خوش خیم استخوانی در فاصله سالهای 1377-1378 در بیمارستان قائم مشهد انجام شد. عواملی مثل سن، محل تومور، جنس، ... و اطلاعات پاراکلینیکی نظیر هموگلوبین، کلسیم، بررسی شدند. اطلاعات توسط پرونده بیماران در بایگانی بیمارستان استخراج شده و توسط  ترم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
استئوکندروما و اگزوسیتوزیس متعدد با 4/28% شایعترین تومور خوش خیم استخوانی بود. استخوان ران شایعترین محل درگیری بود (4/29 %)، شایعترین گروه سنی بین 18-40 سالگی بود، درد و تورم و حساسیت درمحل در 2 /40 % موارد به عنوان  شایعترین علامت بالینی است.  شیوع تومورها در مردان(56/9%) بیشتر از زنان(43./1%) بود و رزکسیون بیشترین روش درمانی است (6/67 %). در بررسی سری بیماران 6 مورد هایپرکلسمی و 14 مورد کم خونی دیده شد.
نتیجه گیری
 دراین بررسی استئوکندروما و اگزوسیتوزیس متعدد با 4/28% بیشترین تومور خوشخیم استخوانی در بیماران بستری شده در بیمارستان قائم در 10 سال اخیر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of benign bone tumors in our referral orthopedic clinic over the 10 years

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Mazloumi 1
  • Mohammad Hosein Ebrahimzadeh 1
  • Hadi Makhmalbaf 2
  • Seyed Ali Mahdavian 3
1 Associated professor of orthopedic surgery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associated professor of orthopedic surgery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Medical student, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Benign bone tumors are common in all races and countries. The Prevalence of these tumors is about 1 per 120000 populations. Most of them are asymptomatic and have insidious behavior. Some of them like osteochondroma and giant cell tumor have the ability to transform to malignant Tumors. So it is very important to diagnose as soon as possible to prevent physiological damages to other organs and negative psychological impact of malignant forms.
Materials and Methods
In this retrospective study we considered some factors as age, localization of tumor, sex, city of birth, clinical presentation, treatment and some laboratory data related to bone tumors such as ESR, ALP, hemoglobin, serum calcium in these patients. Analysis of data was done with SPSS.
Results
In this study, 268 patients with bone tumor which admitted to our department between 1999 and 2009, enrolled .Of these, 102 patients had benign bone tumors (38%),117 patients had malignant tumors (44%) and 49 patients with metastatic lesions (18%) was rule out. Osteochondroma and multiple exostosis were the most common benign bone tumors (28.4 %). Femur was the most frequent site of involvement (29.4 %). The most common age was between 18 and 40 (55.9 %). Pain, swelling and tenderness were the most common sign and symptom (40.2 %). Prevalence of benign tumors in men was much more than women as 56.9 percent /43.1 percent respectively. Resection was the most common surgical treatment. A total of (67.6 %). 83.3 percent of patients were from Razavi Khorasan, 6 cases of hypocalcaemia and 14 cases of anemia were detected among these patients.
Conclusion
In this study osteochondroma and multiple exostosis (28.4 percent) were the most common benign bone tumors in patients admitted at Ghaem Hospital Medical School in recent 10 years (1999-2009).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benign bone tumors
  • Curettage
  • Resection