بررسی روایی و پایایی ارزیابی دستیاران از اساتید گروه های مختلف آموزشی بالینی و پایه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس آموزشی گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیارگروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
 ارزشیابی در آموزش امری متداول است، از این میان  پیچیده ترین نوع ارزشیابی ارزشیابی استاد است وعلت پیچیدگی این روش را کم اعتباری و بی دقتی وسایل وروش های سنجش و اندازه گیری مورد استفاده دانسته اند.
روش کار
این مطالعه مقطعی توصیفی در سال1390 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. تعداد 311 استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، توسط 47 دستیار  ارزیابی شدند و در مجموع 4293 مورد ارزیابی دستیار از استاد در 13 آیتم ارزیابی  به عمل آمد. پایایی ارزیابی دستیاران از اساتید  با اندازه گیری ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. روش تحلیل عامل(Factor analysis) برای تعیین روایی  پرسشنامه ارزیابی دستیاران از اساتید به کار رفت.
نتایج
 میزان آلفای کرونباخ به دست آمده از ارزیابی دستیاران از  اساتید بیش از 95/0 بوده است و نشانگر پایایی مناسب ارزیابی دستیاران از اساتید است. تحلیل داده های به دست آمده از نظر روایی نشان داد،که ارزیابی فاقد روایی است. در تکمیل هر پرسشنامه Respondent bias احتمال  دارد، مطمئنا پرسشنامه ارزیابی دانشجو از استاد نیز از این عیب مستثنی نیست.
نتیجه گیری
 وجود پایایی و عدم وجود روایی در ارزیابی دستیاران از اساتید نشان می دهد که  به خصوصیات دیگری از اساتید بجز 13 موضوع مورد پرسش امتیاز داده شده  هرچند در مورد آن مشخصات اتفاق نظر وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability and Validity of Residents’’ Evaluation of the Mashhad University of Medical Sciences Faculty Members, in Different Clinical and Para-Clinical Groups

نویسندگان [English]

  • Reza Hekmat 1
  • Somaye Salari 2
  • Seyed Ali Alamdaran 3
1 Assistant professor of Internal Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 -BSc in Education, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant professor of Radiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
 
Evaluation in education is common, the most complex type of evaluation is the evaluation of professors
Materials and Methods
Evaluation of 311 Mashhad University of Medical Sciences faculty members, in different clinical and para-clinical groups in the educational year 1390 was performed   by 1 to 47 residents in 13 items. Reliability of residents’ evaluation was determined by Cronbach's alpha measurement. Factor analysis   was used to determine the validity of the residents’ evaluation.
Results
Obtained   Cronbach's alpha   of more than 0.95 demonstrated good reliability of residents’ evaluation of professors. Validity evaluation of the questionnaire  showed that only 68% of  the total variation  was explained by it, also extraction of more than one component   for  improvement in the interpretation of the results was not possible. None of the 13 items in the questionnaire had eigen-value of more than 1. These results showed that the assessment was without validity. Students may be more affected by the characteristics of the teacher like: reputation, religion, appearance or adornment, political and cultural information, class attendance, administrative position, manner and conduction; than the content and methods of his/her teaching.
Conclusion
The questionnaire was completed by respondent bias; had reliability but lacked validity, students may have had evaluated other characteristics of the professors, rather than the 13 questions asked in the questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Professors
  • Reliability
  • Validity