نویسنده = حسن ممتاز
بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بیماران مبتلا به سل در کرج، ایران

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

حسن ممتاز؛ مرصع سادات فرناد؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ یحیی خسروی


بررسی ژنوتیپی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران در شهرکرد

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1341-1355

سامه حاجی محمدی؛ حسن ممتاز؛ الهه تاجبخش


دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت‌های دستگاه ادراری در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 61، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 940-949

حسن ممتاز؛ غلامرضا بنی شریف؛ فاطمه بنی شریف؛ شکوفه بنی طالبی