نویسنده = ���������������� ��������
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت قندی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد

دوره 57، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 422-428

سارا رستگاری؛ فاطمه حسین نژاد؛ اعظم فرامرزی؛ بهناز برادران


نوروبورلیوز در جریان تب راجعه و گزارش یک مورد

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 235-240

اشرف توانائی ثانی؛ امین بجدی؛ سارا رستگاری؛ محمدرضا کرامتی