نویسنده = ���������������� ���� ������������ ��������