نویسنده = �������� ���������� ������������ ��������
مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به سرطان ریه

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1918-2010

حیدر دوست کافی؛ حسن حیدری؛ حسین داودی؛ مهدی زارع بهرام آبادی


نقش میانجی‌گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر

دوره 62، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1562-1573

اعظم امیری؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ حسن حیدری؛ حسین داودی