مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به سرطان ریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 دکتری مشاوره، دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

3 دکتری مشاوره، استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

4 دکتری مشاوره، دانشیار، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیماران مبتلا به سرطان علاوه بر مسائل جسمانی، درگیر مسائل روانشناختی نیز می­شوند، یکی از آسیب­هایی که ممکن است این بیماری در پی داشته باشد، کاهش بهزیستی ذهنی است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین و مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به سرطان ریه بود.
روش ­کار: روش پژوهش به صورت نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. از جامعه بیماران بخش سرطان بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان قم به صورت دردسترس 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. پرسشنامه پژوهش بهزیستی ذهنی کی­یز و ماگیارمو (2003) بود. نتایج با استفاده از کواریانس و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد سطح معنی‌داری شاخص لاندای ویلکز در سطح 01/0 معنی دار است (264/0Wilks Lambda= ؛ 9/6F= ؛ ۰۰۱/0 P= ؛ 486/0=µ2). این یافته نشان می دهد که با کنترل اثر پیش آزمون، بُردار میانگین گروها در متغیر بهزیستی ذهنی با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارد. در حقیقت با کنترل اثر پیش آزمون و احتساب آلفای میزان شده بنفرونی (016/0)، تفاوت مشاهده ‌شده تنها در دو مولفه بهزیستی روان شناختی و بهزیستی اجتماعی معنی‌دار است، و در مولفه بهزیستی هیجانی تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود نداشت.
نتیجه ­گیری: هر دو روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به سرطان موثر است اما تاثیر روانشناسی مثبت بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Group Counseling by Gestalt Therapy & Positive Psychology On Mental Well-being in Lung Cancer Woman

نویسندگان [English]

  • Heidar Dustkafi 1
  • Hasan Heidari 2
  • Hussein Davoodi 3
  • Mahdi Zare BahramAbadi 4
1 PhD in Counseling, Department of counseling, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
2 PhD in Counseling,Associate Professor, Department of counseling, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
3 PhD in Counseling, Assistant Professor, Department of counseling, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
4 PhD in Counseling, Associate Professor, Research Instiute for Humanities Research and Development(SAMT), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Cancer patients, in addition to physical problems, are also involved in psychological issues. One of the harms that this disease can cause is a decrease in mental well-being. The aim of this study was to determine and compare the effectiveness of group counseling with Gestalt method and positive psychology on the mental well-being of women with lung cancer.
Methods: The research method was semi-experimental with pre-test-post-test design with control group. From the community of patients in the cancer ward of Valiasr Hospital in Qom, 30 people were selected and randomly assigned to three groups. The research questionnaire was the mental well-being of Keyes and Magyarmo (2003). The results were analyzed using binary covariance and Ben Ferroni tracking test.
Results: The results showed a significant level of Wilkes Lange index at 0/01 level (Wilks Lambda = 0.486, P=0.001, Wilks Lambda =0.264, µ2=6/9). This result shows that by controlling the effect of pre-test, the mean of the group's variables in the "mental well-being" variable is significantly different. In fact, with the control of the effect of pre-test and the inclusion of alpha-rate Bonferroni (0/016), the observed difference is significant only in the two components of "psychological well-being" and "social well-being", and in the "emotional well-being" component, there is a significant difference between the groups there was not.
Conclusion: Both Gestalt and Positive Psychology methods affect the mental well-being of women with cancer, but the effect of Positive Psychology is greater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gestalt Group Counseling
  • Positive Group Counseling
  • Mental well-being
  • Lung Cancer