نویسنده = ���������� ������ ��������
پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس عزت نفس و هراس از اجتماع در مردان با گرایش به هم‌جنس

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 861-869

سید جلیل جبلی؛ ابراهیم دهقانی اشکذری؛ محمد جواد صادقی


پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس سلامت روان در مردان با گرایش به هم‌جنس

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 502-510

سید جلیل جبلی؛ ابراهیم دهقانی اشکذری؛ محمد جواد صادقی