نویسنده = احسان رفیعی منش
بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنعتی نسبت به عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

احسان رفیعی منش؛ فاطمه احمدی؛ حمید حیدریان میری؛ امین رحیمیان؛ حسن جاهد طاهرانی


ارتباط نوبت کاری با عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی در کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 59، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 88-96

احسان رفیعی منش؛ فرزانه رحیم پور؛ مریم معاون سعیدی؛ لحیا افشاری صالح


اثر مواجهه با سروصدا بر فشارخون کارگران بخش صنایع استیل

دوره 59، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 106-113

فرزانه رحیم پور؛ لیدا جراحی؛ احسان رفیعی منش؛ صبا اقبالی


مقایسه فراوانی واریس ورید های اندام تحتانی وعوامل شغلی مرتبط با آن در کارکنان درمانی و اداری

دوره 58، شماره 9، آذر و دی 1394، صفحه 539-546

فرزانه رحیم پور؛ لحیا افشاری صالح؛ سیده نگار اسعدی؛ لیدا جراحی؛ احسان رفیعی منش؛ علی پور اکبر؛ سمانه اسفندیاری