نویسنده = مهدی نوروزی
بررسی رابطه کار احساسی با تعارض کار- خانواده با نقش میانجی تنش شغلی و تعدیل کننده‌های حمایت اجتماعی و استقلال در کار پرستاران زن بیمارستان ایران شهر ایرانشهر

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2952-2966

رضا زارع؛ علیرضا فتحی زاده؛ سید احمد هاشمی؛ مختار رنجبر؛ علی اصغر ماشینچی؛ مهدی نوروزی


تاثیر روش آموزشی مونته‌سوری بر خودکارآمدی تحصیلی کودکان مقطع پیش‌دبستانی شهر بوشهر

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2688-2697

سید احمد هاشمی؛ مختار رنجبر؛ علی اصغر ماشینچی؛ محمد کارگر؛ محمد بهروزی؛ مهدی نوروزی