نویسنده = ���������������� ������������
بررسی حق بر اطلاع داشتن بیمار از فرآیند درمان نسبت به پزشک معالج

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

مهدی غفوری زاد؛ افسانه امیریان


بررسی ملاحظات فقهی و حقوقی اهدای اسپرم در درمان ناباروری

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

مهدی غفوری زاد؛ افسانه امیریان