نویسنده = مژگان مردانی راد
بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه رتبه بندی آگاهی از بدن (BARQ) در میان نمونه ایرانی

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

ندا میرمعزی؛ حجت الله فراهانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ مژگان مردانی راد


مقایسه‌ی اثربخشی روایت درمانی و شناختی رفتاری بر باورهای فراشناختی دختران نوجوان آزار دیده جنسی

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

منیر سادات میرخان؛ فریبرز درتاج؛ صادق نصری؛ مژگان مردانی راد


مقایسه اثربخشی درمان مثبت نگر و معنادرمانی بر دشواری تنظیم هیجان زنان

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2977-2985

راضیه دیدنی؛ مصطفی تبریزی؛ مژگان مردانی راد؛ ابوالفضل کرمی