نویسنده = ���������� ����������
مقایسه تاثیر دو روش آموزش عملی و چند رسانه ای در احیای قلبی و ریوی برمیزان یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 90

دوره 56، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 376-382

ابراهیم علیجانپور؛ پرویز امری؛ ثریا خفری؛ فاطره رزاقی اوجی تالاری


بررسی کلنیزاسیون قارچی دستگاه تنفس بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان های شهرهای ساری و بابل

دوره 54، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 177-184

صادق خداویسی؛ مسعود علیالی؛ سعید مهدوی عمران؛ محمدرضا حبیبی؛ پرویز امری؛ محمود منادی؛ محمدتقی هدایتی