نویسنده = ���������� ��������������
اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و تنظیم هیجان در مردان مبتلا به پرخوری عصبی

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401

ابراهیم عرفانی؛ امین رفیعی پور؛ مروارید احدی؛ غلامرضا صرامی فروشانی


تاثیرطرحواره درمانی هیجانی گروهی بر میزان خودکارآمدی و درد در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

ماریه حسینی؛ حسن احدی؛ فرهاد جمهری؛ آدیس کراسکیان موجمباری؛ مروارید احدی


مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت با درمان مثبت گرا بر علایم افسردگی، بهزیستی روان شناختی و هدف در زندگی زنان مبتلا به عروق کرنر

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400

فاطمه منفرد پویا؛ سعید ملیحی الذاکرینی؛ مروارید احدی؛ محمدرضا صیرفی؛ غلامرضا صرافی فروشانی