نویسنده = ندا سلیمانی
طراحی مدل بومی رقابت‌پذیری مطبوعات ایران در دوران شیوع کووید- ۱۹

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

سید محمد زهیر غرضی؛ عطالله ابطحی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ ندا سلیمانی؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی


مدیریت محتوای تبلیغات تجاری سلامت محور در رسانه ملی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

نادعلی مرادی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ داود نعمتی انارکی؛ ندا سلیمانی