مدیریت محتوای تبلیغات تجاری سلامت محور در رسانه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت رسانه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روزنامه نگاری و خبر، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

4 استادیار، گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: این مقاله به بررسی محتوای تبلیغات تجاری سلامت محور در سیمای جمهوری اسلامی ایران  پردازد بنابراین هدف اصلی تحقیق طراحی راهنمای عملی تولید محتوای تبلیغات تجاری رسانه‌ی ملی مبتنی بر سلامت است.
روش کار: در این تحقیق از روش ترکیبی کیفی وکمی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان  وکارشناسان  واساتید برترحوزه رسانه و تبلیغات تشکیل می دهند که بالغ بر 14 نفر شناسایی شدند. که در مرحله کیفی پس از گرد آوری ادبیات موضوع و اسناد بالا دستی (دستور العمل ) سازمان های مرتبط شروع به مطالعه نموده وسپس به روش تحلیل محتوا ارزیابی ادبیات موضوع و اسناد بالا دستی (دستور العمل ) صورت گرفت . در نهایت پس از تحلیل محتوا اسناد بالا دستی  95 شاخص مشخص شد که پس از مطالعه و بازنگری مجدد و حذف شاخص های تکراری 58 شاخص غیر تکراری استخراج شد  و در مرحله بعد شروع به دسته بندی شاخص ها نمودیم که در نهایت در 8 بعد ، 146 شاخص جدول بندی گردید .
نتایج: به کمک پانل دلفی در 2 مرحله ، شاخص ها غربال شدند که در مرحله اول دلفی به کمک پرسش نامه باز 5 امتیازی لیکرت از 14 نفر از خبرگان این حوزه نظرسنجی گردید که پس از جمع آوری پرسش نامه ها ، شاخص هایی که امتیاز میانگین زیر 2.8 را کسب کردند حذف گردیده که در نهایت 16 شاخص حذف و1 بعد 18 شاخص نیز از نظرات خبرگان اضافه شد که در مجموع  در پایان دور اول دلفی به تعداد 9 بعد و 60 شاخص دست یافتیم سپس پرسشنامه جدیدی مبنی بر 60 شاخص را دراختیار گروه دلفی برای دور دوم  قرار دادیم که بعد از جمع آوری داده ها و حذف 10 شاخص با امتیاز میانگین زیر 2.8 به تعداد 50 شاخص نهایی رسیدیم .لازم به ذکر است که جهت پایایی هر دو پرسشنامه از فاکتورآلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آلفای کرونباخ برای تک تک مولفه ها برای هر2 پرسشنامه مقادیر بالای 0.7 را کسب کردند .در نهایت با نظر سنجی از خبرگان مبنی بر نگارش شیوه نامه ، با کسب  71.5 % به نگارش شیوه نامه به صورت دسته بندی شده یعنی بر اساس بعد و مولفه و شاخص ها رای داده شد و شیوه نامه طراحی شد.
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد ابزار استاندارد می تواند مبنایی برای تحقیقات بعدی باشد و پیشنهاد می گردد که با توجه به پرسشنامه استاندارد سازی شده تحقیقات کاربردی پایه ریزی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Health-based Commercial Advertising in IRIB

نویسندگان [English]

  • Nadali Moradi 1
  • Fatemeh Azizabadi Farahani 2
  • Davod Nemati Anaraki 3
  • Neda Soleimani 4
1 Ph.D. Student, Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Media Management, Islamic Azad University, 3Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Journalism and News, IRIB University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Social Science, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: This article evaluates the content of Health-based commercial advertising in IRIB. Therefore, the mail goal of this study is designing practical guideline for producing contents of Health-based Commercial Advertising in National Media.
Materials and Methods:  Combined method of qualitative and quantitative was used in this study. More than 14 people  who are the population of the research consisting all experts and top professors in the field of media and advertisement. At the qualitative stage, following the literature review and data gathering of upstream documents (guidelines) from relevant organizations, the studies were performed and the analysis of literature and upstream documents (guidelines) was done through content analysis method. By accomplishment of content analysis, 95 indicators were identified which after purification and item reduction, 58 non-repeatative indicator were extracted. At the final stage, 8 dimensions and 146 indicators were reached.
Results: By Delphi Panel, the indicators were screened. At the first stage of Delphi technique, a servey of 5 scale likert open questionnaire was performed through 14 experts. Following the data gathering, indicators with the score of less than 2.8 were eliminated which reached to 16 items, at the same time, 1 dimension and 18 indicators were added by experts. As a result, 9 dimensions and 60 indicators were achieved at the end of first round of Delphi. At the second stage, a new quationnaire consisting of 60 indicators was given to the experts for the second round of Delphi which following the data gathering, 10 items with the score of less than 2.8 were eliminated and 50 indicators were reached. The cronbach alpha was used for validity and reliability of the study which showed higher than 0.7 for all items of both questionnaires. Finally, by a survey of the guideline method, 71.5 % of the experts voted for a categorized type of guideline including dimention, items and indicators and the guideline was designed. 
Conclusion: it seems that the standard tool can be used as a basic for the further researches and it is recommended to perform the practical studies with considering of standardized questionnaire.