نویسنده = محبوبه چین آوه
تعداد مقالات: 3
3. بررسی نقش میانجی سبک زندگی والدین در فرایند و محتوای خانواده

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

سامره ولدان؛ نادره سهرابی شگفتی؛ محبوبه چین آوه