نویسنده = محبوبه چین آوه
مقایسه اثربخشی تکنیک‌های مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمی بر اضطراب و استرس بیماران دیابتی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4112-4127

لیلا صادقیان؛ محبوبه چین آوه؛ علیرضا فیلی


بررسی نقش میانجی سبک زندگی والدین در فرایند و محتوای خانواده

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

سامره ولدان؛ نادره سهرابی شگفتی؛ محبوبه چین آوه