نویسنده = حسین وظیفه دوست
بررسی عوامل روان شناسی و رفتاری موثر بر مصرف نمایشی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 3083-3099

علی افشاری؛ حمید رضا سعیدنیا؛ حسین وظیفه دوست


ارائه مدلی برای اندازه‌گیری تاثیرات رسانه ‌اجتماعی و هوش‌هیجانی

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3095-3112

سیدمحمدحسین موسوی؛ کریم حمدی؛ حسین وظیفه دوست


کاربست مدل رفتار برنامه ‏ریزی ‏شده در تبیین رفتار پس ‏انداز خرد

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

سجاد خزائی؛ حسین وظیفه دوست؛ محمد بامنی مقدم