نویسنده = ���������������� ��������
تبیین احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهر اراک

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

اعظم روانشاد؛ فرانک سیدی؛ مریم یارمحمد توسکی


کاربست مدل رفتار برنامه ‏ریزی ‏شده در تبیین رفتار پس ‏انداز خرد

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

سجاد خزائی؛ حسین وظیفه دوست؛ محمد بامنی مقدم