نویسنده = ��������������������������� ��������������
نقش آفرینی بازیگران دولتی و غیر دولتی در دوران کرونا در راستای مسئله عمومی سلامت اجتماعی

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

شکیبا الصاق؛ حسن گیوریان؛ محمدرضا ربیعی‌مندجین؛ مینا جمشیدی‌اوانکی