نقش آفرینی بازیگران دولتی و غیر دولتی در دوران کرونا در راستای مسئله عمومی سلامت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: فرآیند خط­مشی­گذاری عمومی با تمرکز بر شناسایی مسئله آغاز می­شود و عموم مردم را تحت تأثیر قرار می­دهد. این پژوهش الگوی ساختاری نقش آفرینی بازیگران دولتی و غیر دولتی در دوران کرونا در راستای مسئله عمومی سلامت اجتماعی را ارائه می­دهد.
روش کار:  در این پژوهش از نظریه داده­بنیاد و مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده و 15 مصاحبه با خبرگان نظام خط­مشی­گذاری توسط روش گلوله برفی انجام گردیده است. داده­ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و مدل ساختاری پژوهش ارائه گردید.
نتایج: نتایج پژوهش نشان می­دهد شرایط علّی شامل مقوله­های­ حساسیت عمومی نسبت به موضوع، هزینه ایجاد شده ناشی از وجود موضوع برای کشور، محدوده و قلمرو جغرافیایی درگیر با موضوع، و­ حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی و عوامل مداخله­گر شامل قانونگذاران و مجریان دولتی، بازیگران سیاسی، بازیگران غیردولتی، رسانه­های جمعی، و دانشگاه­ها و موسسات پژوهشی در فضای عمومی نظام خط­مشی­گذاری ایران شامل جریان­های فکری و مدل­های ذهنی خط­مشی­گذاران، جریان­های سیاسی و امنیتی، شرایط اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، شرایط اقتصادی و فناوری، جریان­های خارجی و بین­المللی، و جریان­های سازمانی و اداری بر تشخیص مسائل عمومی در ایران تاثیرگذارند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که  دولت با حمایت از بازیگران سیاسی، بازیگران غیردولتی، رسانه ها و دانشگاه ها و موسسات پژوهشی قادر به افزایش مشارکت آنها در تشخیص مسائل عمومی به ویژه در دوران شیوع کرونا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of governmental and non-governmental actors during the Covid-19 in line with the general issue of social health

نویسندگان [English]

  • Shakiba Elsagh 1
  • Hassan Givarian 2
  • Mohammadreza RabieeMandejin 1
  • Mina JamshidiEvaneki 1
1 Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: The public policy-making process begins with a focus on issue identification and affects the people. This study presents a structural model of the role of governmental and non-governmental actors during the Covid-19 outbreak in line with the general issue of social health.
Methods: In this research, grounded theory and structural equation modeling have been used and 15 interviews were conducted with experts in the policy-making system. Data were analyzed by open, axial and selective coding and the structural model of the research was presented.
Results:  The results show that the causal conditions include categories of general sensitivity to the subject, cost incurred due to the existence of the issue for the country, The geographical scope of the subject matter, and emergencies and natural disasters and stakeholders including legislators and government officials, political actors, non-governmental actors, mass media, and universities and research institutes in the public space of the iranian calligraphy system, including intellectual currents and mental models of calligraphy. Consultants, political and security currents, social, cultural and religious conditions, economic and technological conditions, foreign and international currents, and organizational and administrative currents influence the identification of public issues in iran.
Conclusion: It seems that the government, with the support of political actors, non-governmental actors, the media and universities and research institutes, will be able to increase their participation in identifying public issues, especially during the Covid -19 outbreak..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory
  • Identify and prioritize the Issues
  • Public Issues
  • Public Policy-Making
  • Covid-19