نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی نقش تصویر بدن، خودکارآمدی و عزت‌نفس در مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان لاهیجان

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

سیاوش خداپرست؛ نسرین قربان نژاد؛ وحید بخشعلی پور؛ حسن عبدی


تأثیر تمرینات هوازی بر سلامت روان زنان یائسه غیر ورزشکار

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

حسن عبدی؛ سیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ لیدا غوره دان؛ رقیه عبدی پور ایزدی