نویسنده = ������ �������� �������� ��������
تعیین میزان آنتی ‏بادی‏های ضد هلیکوباکتر پیلوری در افراد سالم در اهواز

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

عبداله صفی خانی محمودزاده؛ الهام معظمیان؛ سیده عذرا شمس دین؛ غلامعباس کایدانی؛ سید سعید سعیدیان