نویسنده = ���������� �������� �������� ������
تأثیر تمرین هوازی تداومی بر شاخص آپنه-هایپوپنه(AHI) و BMI مردان میانسال مبتلا به سندروم آپنه انسدادی خواب

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399

محمد مطبوع؛ فریبرز رضائی طلب؛ رامبد خواجه ای؛ محمد رضا رمضان پور


مقایسه مارکر التهابی HS-CRP ، تری گلیسرید، LDL-c و HDL-c در زنان میانسال فعال و غیرفعال

دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 93-98

محمدرضا رمضان پور؛ سید محمود حجازی؛ معصومه حسین نژاد