نویسنده = محمدتقی شاکری
بررسی توزیع جغرافیایی موارد مسمومیت مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد

دوره 59، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 171-178

محمدتقی شاکری؛ رضا افشاری؛ حسین آقاجانی؛ ابراهیم دین محمدی؛ علی هادیانفر


بررسی ارزش اینتر فرون گاما در تشخیص پلورزی سلی مرکز تحقیقات بیماری های ریوی و سل - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 54، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 7-12

امیر اثنی عشری؛ هوشنگ رفعت پناه؛ مصیب شهریار؛ محمد توحیدی؛ داود عطاران؛ محمدتقی شاکری؛ سیده صدیقه فاطمی؛ عاطفه امیری دربان


بررسی مرگ های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی خراسان

دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 101-106

آریا حجازی؛ غلامعلی زارع؛ محمدباقر زیدآبادی نژاد؛ محمدتقی شاکری